ការទទួលខុសត្រូវរបស់ពលរដ្ឋ

Are you thinking about citizenship? There are many benefits that come with US citizenship. But there is also civic responsibility. Learn about the civic responsibility that all Americans have to their country.

Along with appreciating the benefits of US citizenship, all citizens should be aware of their civic responsibility.

The Oath of Allegiance

When you become a citizen, you will take an oath of allegiance (loyalty) to the United States of America. The oath says you are promising certain things in order to become a citizen:

  • to give up allegiance to foreign countries
  • to defend the Constitution and laws of the United States
  • to be loyal to the USA and follow its laws
  • to serve in the military or do important work for the USA if required by law

Voting is a civic responsibility

While voting is a right and one of the benefits of US citizenship, many people believe voting is an important responsibility too. រៀន how to vote in the USA.

Jury duty

During a court trial, a group of ordinary Americans called the jury makes important decisions about whether or not the person who committed the crime is guilty.

ការបង់ពន្ធ

It is the duty of American citizens to pay taxes to cover the cost of government, protection, and services. All American citizens pay some sort of taxes. US citizens who live overseas have to file a tax return every year even if they are not paying taxes. ស្វែងយល់បន្ថែមអំពី taxes in the USA.

Civic responsibility in your community

The USA is a democracy, and democracies need people to have a strong voice and to work together. Being a good citizen means being an active member of your community. This participation is especially important for refugees and immigrants because it allows them to form connections and find their place in the new country. You can join community groups or political parties. You can support a cause in your environment or neighborhood. You can run for public office.

Watch Americans talking about their rights and civic responsibility

ស្វែង​យល់​បន្ថែម


ពនៅលើទំព័រនេះបានមកពី រដ្ឋាភិបាលអាមេរិក និងប្រភពជឿទុកចិត្តផ្សេងទៀត. វាត្រូវបានបម្រុងទុកសម្រាប់ការណែនាំនិងការធ្វើឱ្យទាន់សម័យបានញឹកញាប់តាមដែលអាចធ្វើ. USAHello មិនផ្តល់ដំបូន្មានផ្នែកច្បាប់, ឡើយណាមួយនៃសម្ភាររបស់យើងមានគោលបំណងដើម្បីត្រូវបានយកជាដំបូន្មានផ្នែកច្បាប់. ប្រសិនបើអ្នកកំពុងស្វែងរកមេធាវីឥតគិតថ្លៃឬតម្លៃទាបឬជំនួយផ្នែកច្បាប់, យើងអាចជួយអ្នក ស្វែងរកសេវាកម្មផ្នែកច្បាប់ដែលមានតម្លៃទាបដោយសេរីនិង.

ឆ្លងកាត់ការធ្វើតេស្តជាពលរដ្ឋរបស់អ្នក!

ការរៀបចំជាពលរដ្ឋលើបណ្តាញថ្នាក់ដោយឥតគិតថ្លៃ

ចាប់ផ្តើមថ្នាក់ឥឡូវនេះ