ចំនួនជនភៀសខ្លួនបានអនុញ្ញាតឱ្យចូលទៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក

ភាសាអង់គ្លេសផងដែរទេភាសាអង់គ្លេស

ចំនួនជនភៀសខ្លួន - ក្រុមគ្រួសារនៃជនភៀសខ្លួន

number of refugees - family of refugees

ខែមីនា 18, 2020 – The UNHCR has stopped resettlement travel for refugees.

March 18, 2020 – The UNHCR has stopped resettlement travel for refugees.

នេះ International Organization for Migration and the UN refugee agency អង្គការ UNHCR said refugees will not be sent to other countries. This is to help stop the spread of coronavirus. នេះ announcement said travel will start again as soon as possible. The US State Department said the USA will stop taking refugees between March 19 and April 6, 2020. We will update this page if there is a change.

The International Organization for Migration and the UN refugee agency UNHCR said refugees will not be sent to other countries. This is to help stop the spread of coronavirus. The announcement said travel will start again as soon as possible. The US State Department said the USA will stop taking refugees between March 19 and April 6, 2020. We will update this page if there is a change.

The number of refugees for the fiscal year 2019–2020

The number of refugees for the fiscal year 2019–2020

រៀងរាល់​ឆ្នាំ, the president of the United States decides the number of refugees that can come to the USA.

Every year, the president of the United States decides the number of refugees that can come to the USA.

ខែកញ្ញា 26, 2019, ធ្វើឱ្យទាន់សម័យ:

September 26, 2019, update:

1) The US president has proposed to the US Congress that the USA admit a maximum of 18,000 refugees in the year 2020.

1) The US president has proposed to the US Congress that the USA admit a maximum of 18,000 refugees in the year 2020.

The president’s proposal includes:

The president’s proposal includes:

 • 5,000 refugees who are persecuted because of religious beliefs
 • 4,000 Iraqis who are in danger because they have helped the USA
 • 1,500 people from Guatemala, El Salvador and Honduras
 • 7,500 other refugees who have already been cleared for resettlement
 • 5,000 refugees who are persecuted because of religious beliefs
 • 4,000 Iraqis who are in danger because they have helped the USA
 • 1,500 people from Guatemala, El Salvador and Honduras
 • 7,500 other refugees who have already been cleared for resettlement

The official announcement will be made after Congress responds to the proposal from the president. We will post the announcement when it is published.

The official announcement will be made after Congress responds to the proposal from the president. We will post the announcement when it is published.

2) A new executive order says places in the USA can choose not to resettle refugees.

2) A new executive order says places in the USA can choose not to resettle refugees.

The US president made another announcement about refugee resettlement today. The White House issued an executive order. The order said that refugees will only be resettled in state and cities that agree to receive refugees.

The US president made another announcement about refugee resettlement today. The White House issued an executive order. The order said that refugees will only be resettled in state and cities that agree to receive refugees.

What does this executive order mean for refugees?

What does this executive order mean for refugees?

The executive order means that places in the USA do not have to provide resettlement services to refugees when they arrive in the USA. It does មិនមាន mean that refugees are not allowed to live in those places.

The executive order means that places in the USA do not have to provide resettlement services to refugees when they arrive in the USA. It does not mean that refugees are not allowed to live in those places.

The number of refugees in 2018–2019

The number of refugees in 2018–2019

The maximum number of refugees for the fiscal year 2018–2019 was 30,000. នៅថ្ងៃទី 4 ខែតុលា, 2018, សេតវិមានបានប្រកាសចំនួនអតិបរមានៃជនភៀសខ្លួនដែលនឹងត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យចូលមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ឆ្នាំសារពើពន្ធបន្ទាប់. ឆ្នាំសារពើពន្ធរត់ពីខែតុលា 1, 2018, រហូតដល់ចុងខែកញ្ញា 2019. សេតវិមានបាននិយាយថាវានឹងអនុញ្ញាតឱ្យតែប៉ុណ្ណោះ 30,000 ជនភៀសខ្លួនទៅតាំងទីលំនៅសាជាថ្មី.

The maximum number of refugees for the fiscal year 2018–2019 was 30,000. On October 4th, 2018, the White House announced the maximum number of refugees that will be allowed to come to the United States for the next fiscal year. The fiscal year runs from October 1, 2018, until the end of September 2019. The White House said it will only allow 30,000 refugees to be resettled.

ចំនួនជនភៀសខ្លួននេះនឹងត្រូវបានបែងចែកដោយតំបន់ផ្សេងគ្នា. នេះជារបៀបដែលចំនួននេះត្រូវបានបែងចែក:

The number of refugees will be divided up by different regions. This is how the numbers are divided:

 • ទ្វីបអាហ្រ្វិក . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,000
 • នៅក្បែរខាងកើត / តំបន់អាស៊ីខាងត្បូង . . . . . . . . 9,000
 • អា​សី​ុ​ខាងកើត . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,000
 • អឺរ៉ុបនិងអាស៊ីកណ្តាល . . . . . . 3,000
 • ឡាទីនអាមេរិក / ការាបៀន . . . . . 3,000
 • Africa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,000
 • Near East/South Asia . . . . . . . . 9,000
 • East Asia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,000
 • Europe and Central Asia . . . . . . 3,000
 • Latin America/Caribbean . . . . . 3,000

ចាប់តាំងពីពេលចាប់ផ្តើមកម្មវិធីជនភៀសខ្លួន, នេះគឺជាចំនួនតូចបំផុតនៃជនភៀសខ្លួនត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយរដ្ឋាភិបាលដើម្បីមកទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីកសាងជីវិតថ្មី. ចំនួនទាបមួយនេះប្រហែលជានឹងបណ្តាលឱ្យជាច្រើននៃជនភៀសខ្លួននៅក្នុងការតាំងលំនៅថ្មីទីភ្នាក់ងារបិទការិយាល័យរបស់ខ្លួន.

Since the refugee program began, this is the smallest number of refugees allowed by the government to come to the USA to build new lives. A number this low will probably cause several of the refugee resettlement agencies to close their offices.

ចំណាំសំខាន់: 30,000 ត្រូវបានអនុញ្ញាតអតិបរមាចំនួន. វាមិនមែនមានន័យថា 30,000 នឹងត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យនៅជាជនភៀសខ្លួន. ដោយខែមេសា 1, 2019, ពាក់កណ្តាលតាមរយៈការឆ្នាំសារពើពន្ធ, តែអំពី 12,000 ជនភៀសខ្លួនត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិក.

Important note: 30,000 is the maximum number allowed. It does not mean that 30,000 will be let in as refugees. By April 1, 2019, halfway through the fiscal year, only about 12,000 refugees had been admitted to the USA.

តើនេះមានន័យយ៉ាងណាសម្រាប់អ្នក?

What does this mean for you?

មាន 3 ជនភៀសខ្លួនរឿងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែដឹងអំពីចំនួនជនភៀសខ្លួនដែលបាន:

There are 3 things refugees in the USA should know about the number of refugees:

1 ) ប្រសិនបើអ្នកមានក្រុមគ្រួសាររង់ចាំការតាំងទីលំនៅថ្មី, វាជានឹងក្លាយជាការពិបាកសម្រាប់ពួកគេក្នុងការចូលមកទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិក.

1 ) If you have family waiting to be resettled, it is will be harder for them to come to the USA.

2 ) អ្នកប្រហែលជាមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចឬមិនស្វាគមន៍ក្នុងពេលឥឡូវនេះ. ទោះជាយ៉ាងណា, ចាំបានអ្នកមានសិទ្ធិនិងជនជាតិអាមេរិកជាច្រើនមានការរីករាយណាស់ដែលអ្នកមាននៅទីនេះ. តើមិនត្រូវបាក់ទឹកចិត្ត!

2 ) You may feel afraid or unwelcome right now. However, remember you have rights and many Americans are glad you are here. Do not be discouraged!

3 ) ចំនួននៃកម្មវិធីតាំងទីលំនៅជាថ្មីនិងអង្គការមិនរកប្រាក់ចំណេញមួយដែលអាចនឹងមិនអាចដើម្បីផ្តល់នូវសេវារបស់ខ្លួនដើម្បីជួយដល់ជនភៀសខ្លួនការគាំទ្រនិងជនអន្តោប្រវេសន៍.

3 ) A number of resettlement programs and non-profit organizations may not be able to provide their services to help support refugees and immigrants.

តើមានអ្វីដែលអ្នកអាចធ្វើបានជាជនភៀសខ្លួនឬជនអន្តោប្រវេសន៍នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក?

What can you do as a refugee or immigrant in the USA?

ក្លាយទៅជាពលរដ្ឋមួយ

Become a citizen

អ្វីដែលសំខាន់បំផុតដែលអ្នកអាចធ្វើឥឡូវនេះគឺក្លាយទៅជាពលរដ្ឋមួយ. ជនភៀសខ្លួនឬជនអន្តោប្រវេសន៍មួយចំនួនមានការភ័យខ្លាចក្នុងការអនុវត្តសម្រាប់ពលរដ្ឋ. ប៉ុន្តែការក្លាយជាប្រជាពលរដ្ឋមួយរូបជាវិធីល្អបំផុតដើម្បីការពារខ្លួនអ្នក. នៅពេលដែលអ្នកមានពលរដ្ឋម្នាក់, អ្នកមានសិទ្ធិច្រើនទៀត. វានឹងធ្វើឱ្យវាកាន់តែច្រើនអាចធ្វើទៅបានជួបជុំជាមួយគ្រួសាររបស់អ្នក.

The most important thing you can do right now is to become a citizen. Some refugees or immigrant are afraid to apply for citizenship. But becoming a citizen is the best way to protect yourself. Once you are a citizen, you have more rights. It will also make it more possible to reunite with your family.

ជាដំបូងរកឃើញប្រសិនបើអ្នកគឺជាអ្នក មានសិទ្ធិដើម្បីក្លាយជាពលរដ្ឋអាមេរិក. បន្ទាប់មក, ប្រសិនបើអ្នកមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់, រៀន របៀបដាក់ពាក្យសុំជាពលរដ្ឋ. ខណៈពេលដែលអ្នករង់ចាំសម្រាប់កម្មវិធីរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានដំណើរការ, អ្នកអាចរៀបចំសម្រាប់ការធ្វើតេស្តរបស់យើងដែលបានសញ្ជាតិជាមួយនឹង ថ្នាក់ជាពលរដ្ឋដោយឥតគិតថ្លៃ.

First find out if you are eligible to become a US citizen. Then, if you qualify, learn how to apply for citizenship. While you wait for your application to be processed, you can prepare for the citizenship test with our free online citizenship class.

លើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តភក្តិរបស់អ្នកដើម្បីក្លាយជាពលរដ្ឋ

Encourage your family and friends to become citizens

ប្រសិនបើអ្នកគឺជាពលរដ្ឋអាមេរិករួចទៅហើយ, សូមអបអរសាទរ - យើងរីករាយក្នុងការមានអ្នក!

If you are already a US citizen, congratulations – we are happy to have you!

ឥឡូវនេះអ្នកអាចជួយអ្នកដទៃ:

Now you can help others:

 • ជួយមិត្តភក្តិនិងសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកដែលមិនទាន់បានដើម្បីរកឱ្យឃើញពលរដ្ឋប្រសិនបើពួកគេមានសិទ្ធិទទួលបានសញ្ជាតិអាមេរិក. លើកទឹកចិត្តឱ្យពួកគេដើម្បីចាប់ផ្តើមដំណើរខាងលើ.
 • ប្រសិនបើមានមិត្តភក្តិឬក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកត្រូវការការជួយជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់ពួកគេ, ពួកគេ​អាច ការស្វែងរកជំនួយផ្នែកច្បាប់ដោយឥតគិតថ្លៃ ប្រើលើបណ្តាញ កម្មវិធី Citizenshipworks.
 • Help your friends and family members who are not yet citizens to find out if they are eligible for US citizenship. Encourage them to start the process above.
 • If your friends or family need help with their application, they can search for free legal help or use the online Citizenshipworks program.

ជួយមនុស្សជាច្រើនតាមដែលអ្នកអាចធ្វើបាន!

Help as many people as you can!

ស្វែងរកធនធាននិងសេវាកម្មនៅក្នុងទីក្រុងរបស់អ្នក

Find resources and services in your city

ចាប់តាំងពីចំនួននៃជនភៀសខ្លួននេះគឺទាប, ទីភ្នាក់ងារមួយចំនួននឹងត្រូវបិទឬបញ្ឈប់ជាផ្នែកមួយនៃការផ្តល់សេវារបស់ពួកគេ. រកឃើញប្រសិនបើទីភ្នាក់ងារតាំងលំនៅថ្មីរបស់អ្នកនៅជិតអ្នកនឹងរក្សាការផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មរបស់ខ្លួន. ប្រសិនបើពួកគេត្រូវបានបិទឬបញ្ឈប់សេវាមួយចំនួនដែលអ្នកត្រូវការ, អ្នកអាចរកឃើញផ្សេងទៀតនៅជិតអ្នកផ្តល់សេវា. ការប្រើ FindHello - វាមានជំនួយផ្នែកច្បាប់, ការផ្តល់សេវាការងារ, ការថែទាំសុខភាពនិងកន្លែងរកចំណីអាហារ.

Since the number of refugee is lower, some agencies will have to close or stop a part of their services. Find out if your resettlement agency near you will keep offering their services. If they are closing or stopping some services you need, you can find other services near you. Use FindHello it has legal help, job services, healthcare and places to find food.

យើងនឹងបន្តផ្តល់ជូននូវគេហទំព័រសេរីរបស់យើងដើម្បីជួយអ្នកនិងជនភៀសខ្លួននិងជនអន្តោប្រវេសន៍ផ្សេងទៀតដែលមាននៅទីនេះរួចទៅហើយ. ប្រសិនបើអ្នកមានគំនិតឬការផ្ដល់យោបល់សម្រាប់ពដែលអ្នកចង់ឱ្យពួកយើងដើម្បីបន្ថែមទៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើងនៅពេលនេះ, សូម ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង.

We will continue to offer our free website to help you and other refugees and immigrants who are already here. If you have ideas or suggestions for information you would like us to add to our website at this time, please contact us.

ស្វែង​យល់​បន្ថែម

Learn moreInformation on this page comes from the ក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិ, USCIS និងប្រភពជឿទុកចិត្តផ្សេងទៀត. វាត្រូវបានបម្រុងទុកសម្រាប់ការណែនាំនិងការធ្វើឱ្យទាន់សម័យបានញឹកញាប់តាមដែលអាចធ្វើ. USAHello មិនផ្តល់ដំបូន្មានផ្នែកច្បាប់, ឡើយណាមួយនៃសម្ភាររបស់យើងមានគោលបំណងដើម្បីត្រូវបានយកជាដំបូន្មានផ្នែកច្បាប់. ប្រសិនបើអ្នកកំពុងស្វែងរកមេធាវីឥតគិតថ្លៃឬតម្លៃទាបឬជំនួយផ្នែកច្បាប់, យើងអាចជួយអ្នក ស្វែងរកសេវាកម្មផ្នែកច្បាប់ដែលមានតម្លៃទាបដោយសេរីនិង.

Information on this page comes from the Department of Homeland Security, USCIS and other trusted sources. It is intended for guidance and is updated as often as possible. USAHello does not give legal advice, nor are any of our materials intended to be taken as legal advice. If you are looking for a free or low-cost lawyer or legal help, we can help you find free and low-cost legal services.

ឆ្លងកាត់ការធ្វើតេស្តជាពលរដ្ឋរបស់អ្នក!

ការរៀបចំជាពលរដ្ឋលើបណ្តាញថ្នាក់ដោយឥតគិតថ្លៃ

ចាប់ផ្តើមថ្នាក់ឥឡូវនេះ
តើទំព័រនេះជួយអ្នកក្នុងការ? មុខ​ញញឹម បាទ មុខចងចិញ្ចើម គ្មាន
សូមអរគុណចំពោះមតិរបស់អ្នក!