Shesin sende në internet

English gjithashtuJo anglisht

Dëshironi të mësoni se si për të fituar para duke shitur produktet në internet? Ndërtimi i një biznes online për të shitur produktet është një mënyrë e mirë për të bërë të ardhura shtesë. Mëso se si për të shitur sende në internet.

Would you like to learn how to make money selling products online? Building an online business to sell products is a good way to make extra income. Learn how to sell stuff online.

Si për të shitur sende në internet

How to sell stuff online

Hapat për të shitur sende në internet

Steps to selling stuff online

Është e mundur për të fituar para duke shitur artikuj online, të tilla si bizhuteri punuar me dorë, veshje tradicionale, ose gjëra të tjera që ju bëni vetë ose të gjejnë për një çmim të ulët dhe të shesin për një çmim më të lartë. Një dyqan online është quajtur shpesh "e-commerce". Këtu janë disa hapa ju mund të ndërmerrni për të hapur biznesin tuaj e-commerce dhe të bëjë disa të ardhura:

It is possible to make money selling items online, such as handmade jewelry, traditional clothes, or other things you make yourself or find for a low price and sell for a higher price. An online store is often called “e-commerce.” Here are some steps you can take to open your e-commerce business and make some income:

1. Gjej idenë tuaj dhe të angazhohen për atë

1. Find your idea and commit to it

Gjëja e parë që ju duhet për të filluar në e-commerce është që të kemi një ide të veçantë. Ka shumë njerëz që shesin produkte online, dhe ju duhet të bëni tuajat dal. Pyesni veten, ajo që është ideja ime? Si është e veçantë nga të tjerët, ose si mund ta bëjnë atë unik? A do të jetë shitur rrobat, stoli, ose disa lloj artwork? Nëse ju bëni produktet tuaj unik dhe të dëshirueshme, shumica e njerëzve do të jetë më shumë gjasa për të blerë atë.

The first thing you need to start out in e-commerce is to have a unique idea. There are a lot of people selling products online, and you need to make yours stand out. Ask yourself, what is my idea? How is it unique from others, or how can I make it unique? Will you be selling clothes, jewelry, or some type of artwork? If you make your products unique and desirable, most people will be more likely to buy it.

Një tjetër mënyrë për të gjetur një ide praktike të biznesit është për të identifikuar një nevojë në treg. Nëse ju jeni në gjendje për të bërë një produkt që njerëzit duhet, ju mund të sjellë atë në treg online. Disa produkte janë lehtësisht të prishet, kështu që ju duhet të përcaktojë në qoftë se produkti juaj është shitur mirë në linjë. Nuk janë një shumë e shërbimeve të anijeve ju mund të përdorni, por ju vetëm do të duhet për të siguruar që ju jeni duke bërë pjesën tuaj për të marrë produktin për blerësit.

Another way to find a viable business idea is to identify a need in the marketplace. If you are able to make a product that people need, you can bring it to the online marketplace. Some products are easily perishable, so you should determine if your product is best sold online. There are a lot of shipping services you can use, but you will just need to make sure you are doing your part to get the product to the buyers.

2. Të bëjë produktin tuaj

2. Make your product

Tani që ju keni një ide, është koha për të bërë produktin tuaj. Sigurohuni që produkti juaj është me cilësi të mëdha dhe me vlerë shitjen. Ju duhet të projektimit produktin tuaj për të përmbushur klientët tuaj’ nevoja. Mbani rafinimit dizajnit tuaj kështu që është sy-infektues për klientët tuaj.

Now that you have an idea, it’s time to make your product. Make sure your product is of great quality and worth selling. You must design your product to meet your customers’ needs. Keep refining your design so it is eye-catching to your customers.

Një nga gjërat duhet të bëni është për të përcaktuar nëse keni nevojë për të punuar me furnizuesit apo prodhuesit për të bërë produktin tuaj. Ju nuk mund të presin që të ketë produkt perfekt drejtë të fjalës, por në qoftë se ju mbani duke i kushtuar vëmendje për detajet dhe për të mbajtur përmirësimin e saj, ju përfundimisht do të përfundojë me një produkt që njerëzit janë të gatshëm të paguajnë për.

One of the things one must do is to determine if you need to work with suppliers or manufacturers to make your product. You cannot expect to have the perfect product right off the bat, but if you keep paying attention to the details and keep improving it, you will eventually end up with a product that people are willing to pay for.

3. Përcaktoni tregun tuaj ngrohtë

3. Determine your niche market

Ju do të duhet për të identifikuar të cilët ju do të donte për të shitur produktin tuaj për të. Identifikimi grupin e njerëzve të cilët mund të jetë klienti juaj potencial. Ju duhet të ketë një kuptim të demografisë dhe interesave të tyre, kështu që ju keni një kuptim të qartë se si produkti juaj mund të ndihmojnë ata. Në këtë mënyrë ju mund të komunikojë vlerën e produkteve tuaja për ta në mënyrë efektive.

You will need to identify who you would like to sell your product to. Identify the group of people who can be your potential customer. You should have an understanding of their demographics and interests, so you have a clear understanding of how your product can help them. This way you can communicate the value of your products to them effectively.

4. Definimi markë tuaj

4. Define your brand

Një mënyrë tjetër ju mund të përdorni për të bërë veten të dalë jashtë është duke përcaktuar një markë unike. markë tuaj paraqet si ju doni klientët tuaj të shoh ty, dhe ajo do të dallojnë nga të gjithë konkurrentët e tjerë në treg. Ju mund të shikoni në të markave të mëdha që ju pëlqen dhe të shohim se si ata dallojnë veten nga të tjerët. Ju mund të përdorni frymëzimin e tyre, por sigurohuni që për të hartuar tuaj unik.

Another way you can use to make yourself stand out is by defining a unique brand. Your brand represents how you want your customers to see you, and it will differentiate you from all other competitors in the marketplace. You can look at great brands that you like and see how they differentiate themselves from others. You can use their inspiration, but make sure to design your own unique.

Markat e Madhe nuk do të vetëm të ju tregojnë se çfarë ata bëjnë, ata ju them se pse ata e bëjnë atë, thotë se ata janë të bazuara në vlerat. mollë, për shembull, është një prej markave më të mëdha në botë. Ata krijojnë kompjutera dhe iPhone, Por ajo që i dallon ato është se markë e tyre thotë se ata besojnë në inovacion dhe të menduarit ndryshe.

Great brands don’t just tell you what they do, they tell you why they do it, meaning they are based on values. Apple, for example, is one of the greatest brands in the world. They create computers and iPhones, but what differentiates them is that their brand says they believe in innovation and thinking differently.

Nëse ju bëjnë dhe të shesin bluza, ju jo vetëm që duhet të tregoni klientëve tuaj se ju shitur bluza, por ju duhet të shpjegoni atyre se pse ju shesin. Ju duhet të jepni markë tuaj një emër që është unik. veç, ju duhet të krijoni një logo me fonts të pazakontë. Ndonjëherë investuar në imazhet e markës do të ndërtojë kredibilitetin e markës suaj.

If you make and sell T-shirts, you should not only tell your customers you sell T-shirts, but you must explain to them why you sell them. You should give your brand a name that is unique. In addition, you should create a logo with unusual fonts. Sometimes investing in branded images will build the credibility of your brand.

5. Krijo dyqan tuaj online

5. Create your online store

Nuk janë një shumë e platformave dhe shërbimeve që ju mund të përdorni për të shitur prodhimet e tuaja online. Këtu janë ato më të zakonshme:

There are a lot of platforms and services you can use to sell your products online. Here are the most common ones:

  • BigCommerce është një platformë udhëheqëse e-commerce. Ata kanë një optimizuar software e-commerce me marketingun dhe bisedë ndërtuar në, kështu që ju mund të promovuar produktin tuaj dhe i shesin më.
  • Amazona ka shërbime rishitje që do të mundësojë që të shesin prodhimet e tuaja online. Ju mund të shesin prodhimet e tuaja dhe për të menaxhuar urdhërat tuaj duke përdorur sistemin e tyre të menaxhimit. Ata gjithashtu kanë shërbime të tilla si të anijeve që ju mund të përfitojnë nga.
  • Etsy është një treg global, ku ju mund të blejnë apo shesin mallra të punuar me dorë. Kjo është një e zhvilluar në mënyrë unike për njerëzit kreativ si ju që duan të shesin pjesët e tyre unike handcrafted.
  • Shopify është një zgjidhje e-commerce që lejon për të ngritur dyqan tuaj online dhe për të shitur mallrat tuaj. Ai gjithashtu ju lejon të organizojnë dhe të shesin prodhimet e tuaja, pranoni kartat e kreditit, të ndjekur dhe për t'iu përgjigjur urdhrave.
  • eBay është një korporatë e madhe e-commerce që objektet e konsumatorit-to-konsumatorit ose biznes-me-biznes të shitjes nëpërmjet faqen e saj. Si një shitës, ju mund të shesin një shumëllojshmëri të gjerë të mallrave dhe shërbimeve.
  • BigCommerce is a leading e-commerce platform. They have an optimized e-commerce software with marketing and conversation built in, so you can promote your product and sell them more.
  • Amazon has resale services that will enable you to sell your products online. You can sell your products and manage your orders using their management system. They also have services such as shipping that you can take advantage of.
  • Etsy is a global marketplace where you can buy or sell handmade goods. It’s a uniquely developed for creative people like you who want to sell their uniquely handcrafted pieces.
  • Shopify is an e-commerce solution that allows to set up your online store and sell your goods. It also lets you organize and sell your products, accept credit cards, track and respond to orders.
  • eBay is a big e-commerce corporation that facilities consumer-to-consumer or business-to-business sales through its website. As a seller, you can sell a wide variety of goods and services.

Ti mundesh lexuar këshilla se si për të filluar një biznes Amazon nga Supplyspy.com. Ju keni nevojë për të mbrojtur veten nga çështjet ligjore. Mësoni rreth çështjeve ligjore në Guide ligjore për E-commerce.

You can read advice about how to start an Amazon business from Supplyspy.com. You do need to protect yourself from legal issues. Learn about legal issues in the Legal Guide to E-commerce.

6. Të mbajë marrëdhënie me klientët

6. Maintain relationship with customers

Në biznes, ju jeni vetëm si të suksesshme si shërbimin tuaj të konsumatorëve. prandaj, është e rëndësishme për të ndërtuar besimin me klientët tuaj, Nëse klientët tuaj nuk do të besoni ju, ata do të ju lënë për një kompani tjetër. konsumatorët e sotme duan një përgjigje në kohë ndaj kërkesës së tyre, kështu që është e rëndësishme që ju ofrojnë disa kanale komunikimi për ata për të arritur ju: për shembull, email, Numri i telefonit, dhe në mediat sociale.

In business, you are only as successful as your customer service. Therefore, it’s important to build trust with your customers, if your customers don’t trust you, they will leave you for another company. Today’s customers want a timely response to their request, so it’s important you offer several communication channels for them to reach you: for example, email, phone number, and on social media.

Shumë konsumatorë të kalojnë kohën e tyre në mediat sociale, kështu që është e rëndësishme për të komunikuar dhe për të bashkëvepruar me ta në këto platforma. Përgjigjet shpejt për nevojat e tyre, dhe kërkoni për reagimet e tyre në produktin tuaj. Nëse ata nuk duan produktin tuaj, pasi ata të blerë atë, e bëjnë të lehtë për ta për të kthyer atë.

Many customers spend their time on social media, so it’s important to communicate and interact with them on these platforms. Respond quickly to their needs, and ask for their feedback on your product. If they don’t want your product after they buy it, make it easy for them to return it.

7. Të tregut dhe për të shitur prodhimet e tuaja

7. Market and sell your products

Konsumatorët janë lifeblood e çdo biznesi kështu që ju duhet të ndërtuar një marrëdhënie të fortë me klientët tuaj. Ju mund ta bëni këtë duke përdorur strategji të provuar të marketingut të tilla si reklamat, online marketing, dhe ruajtjen e marrëdhënieve në platforma të mediave sociale. Le klientët tuaj e di se kush jeni dhe çfarë përfaqësojnë.

Customers are the lifeblood of any business so you must build a strong relationship with your customers. You can do this by using proven marketing strategies such as advertising, online marketing, and maintaining relationships on social media platforms. Let your customers know who you are and what do you represent.

Njerëzit blejnë produkte të bazuar në emocione - ata të blerë sende në internet, sepse ata duan të ndjehen diçka. Është e rëndësishme të dini dhe të jetë në gjendje për të trajtuar se si produktet tuaja do të bëjë ata të ndjehen. Nëse ju keni një produkt që do të përfitojnë njerëzit e tjerë, ju nuk duhet të trembet e shitur atë.

People buy products based on emotions – they buy stuff online because they want to feel something. It’s important to know and be able to address how your products will make them feel. If you have a product that would benefit other people, you shouldn’t be afraid of selling it.

Shitja është në lidhje me komunikimin vlerën e produktit tuaj për klientët tuaj potencial. Ju jeni duke u përpjekur që të shkojë në dobi të produktit tuaj për nevojat apo dëshirat e tyre. Ju duhet të keni një njohuri të mirë në lidhje me produktet tuaja dhe të jetë në gjendje për të përgjigjen për çdo pyetje që mund të kenë. Nëse ju mund ta bëni këtë, ju do të jetë në gjendje për të shitur prodhimet tuaja në mënyrë efektive. veç, ju do të jetë në gjendje për të bërë disa të ardhura anë për të mbështetur veten dhe familjen tuaj.

Selling is about communicating the value of your product to your potential customers. You are trying to match the benefit of your product to their needs or desires. You must have a good knowledge about your products and be able to answer any questions they might have. If you can do this, you will be able to sell your products effectively. In addition, you will be able to make some side income to support yourself and your family.

Mëso më shumë

Learn more

A këtë faqe ju ndihmojnë? përballen me smiley po fytyra vrenjt jo
Faleminderit për komentin tuaj!