Koje su američki vrednosti? Ono što je važno za Amerikance?

Takođe na engleskomNe zna engleski

Razumem američki vrednosti i Saznajte više o ono što je važno za Amerikance. Pročitaj zašto Amerikanci vrednost nezavisnost, jednakost, a kad se vreme. Vidite zašto su Amerikanci direktna i neformalna i zašto konkurenciju, radna etika, i kupuje stvari koje su sve važne u USA.

Understand American values and learn about what is important to Americans. Read why Americans value independence, equality, and being on time. You will see why Americans are direct and informal and why competition, work ethic, and buying things are all important in the USA.

Koje su američki vrednosti

What are American values

Koje su američki vrednosti?

What are American values?

U tvojoj zemlji, Verovatno si imao jaku tradiciju i kulturu koji je vas cenio. U Sjedinjenim Državama, Takođe postoje važne američki vrednosti. To su stvari koje su najvažnije za Amerikance.

In your country, you probably had strong traditions and culture that you valued. In the United States, there are also important American values. These are the things that are most important to Americans.

Nezavisnost

Independence

Jedna od glavnih vrednosti u Sjedinjenim Državama je nezavisnost. Nezavisnost se ponekad naziva individualizam. Amerikanci su vrlo ponosna pun samopouzdanja, ili mogu da se brinu o sebi, i oni imaju tendenciju da bi drugi trebalo da bude pun samopouzdanja kao. Kad neko stigne do cilja, to obično smatraju da je rezultat napornog rada njegov ili njen. Razlikuje se od u mnogim drugim kulturama koje su više kolektivnih. Kolektivne kulture imaju tendenciju da vidim dostignuća kao odraz je celu porodicu ili zajednicu.

One of the main values in the United States is independence. Independence is sometimes referred to as individualism. Americans are very proud of being self-reliant, or being able to take care of themselves, and they tend to think others should be self-reliant as well. When someone reaches a goal, that is typically seen as the result of his or her own hard work. This is different than in many other cultures which are more collective. Collective cultures tend to see accomplishments as a reflection of an entire family or community.

Evo primera kako Amerikanci vrednost nezavisnost:

Here is an example of how Americans value independence:

 • Američki deca imaju tendenciju da ode kući ranije nego u drugim kulturama. Na primer, nakon završetka srednje škole, Mnoga deca pokret da idem na fakultet, ili početi sa radom. Ako su nastavili živjeti kod kuće, Oni će možda biti zatraženo da platite kiriju ili doprinose kuću.
 • Amerikanci očekuju da ko god da je u stanju da radim da to učine kako bi se podržala sebe.
 • American children tend to leave the home earlier than in other cultures. For example, after graduating high school, many children move out to go to college or start working. If they continued to live at home, they might be asked to pay rent or contribute to the house.
 • Americans expect anyone who is able to work to do so in order to support themselves.

Privatnost

Privacy

Amerikanci vrednost privatnost i svoj prostor. Dok je u nekim kulturama hteo privatnost može posmatrati kao loša stvar, Mnogi Amerikanci vole imati vremena i može biti privatna o određenim temama.

Americans value privacy and their own space. While in some cultures wanting privacy may be seen as a bad thing, many Americans like to have alone time and may be private about certain topics.

Ovde su neke situacije vezane za američki vrednost privatnosti:

Here are a few situations related to the American value of privacy:

 • U razgovorima, Mnogi Amerikanci su privatne o nekim stvarima, a ne želite razgovarati o njima, kao što je njihova starost, Koliko novca oni prave, ili njihova politička, polnog i religijskog views. Neki ljudi ne vole da se govori o ovim temama u javnosti, jer oni su zabrinuti, to će izazvati ljude da se raspravljam. Međutim, Ako imate pitanja u vezi ove teme, Pitajte nas. Većina Amerikanaca će biti sretan da te nauиim o kako Amerikanci vide svet.
 • Amerikanci često sebi dati više prostora u javnim situacijama od ljudi u drugim kulturama. Oni imaju tendenciju da stojim uz malo razmaka između njih, obično udaljenost od ispruženom rukom.
 • Mnogi Amerikanci su ograde oko svojih kuća da biste bili sigurni da imaju privatnost. Ako tvoja deca izgubiti loptu ili bilo koju ogradu Komšijin, To je generalno loša ideja za skakati preko ograde i da preuzmete igračku. Umesto toga, Idi do ulaznih vrata i kucaj ili pozvoni. Ako postoji odgovor ostaviti poruku na vratima, trazimo dozvolu za preuzimanje igracka između 8 i 20 h. Ovo je pristojan i sigurno, kao neki ljudi imaju pse garde, ili je možda vrlo zaštitnički prema njihovu privatnost. Starije posebno obično je potrebno više mira i možda ne želim biti uznemiravan. Ako otvorite vrata morate da ga zatvorite.. Međutim, Ako budes dolazio do kapije, Ostavi ih otvorena.
 • Spavaće sobe obično smatraju se privatnim razmake. Susedi i prijatelji su se zabavljala u kuhinji, dnevnu ili dnevnu sobu. Roditelji i deca imaju tendenciju da imaju svoje spavaće sobe, i često, Američki deca imaju svoje spavaće sobe.
 • In conversations, many Americans are private about certain things and do not want to talk about them, such as their age, how much money they make, or their political, sexual and religious views. Some people do not like talking about these subjects in public because they are worried it will cause people to argue. However, if you have questions about these topics, you can ask us. Most Americans will be happy to teach you about how Americans view the world.
 • Americans often give each other more space in public situations than people in other cultures. They tend to stand with a bit of space between them, typically the distance of an outstretched arm.
 • Many Americans have fences around their houses to ensure they have privacy. If your children lose a ball or other toy over a neighbor’s fence, it is generally a bad idea to jump over the fence and retrieve the toy. Instead, go to the front door and knock or ring the bell. If there is no answer leave a note on the door, asking permission to retrieve the toy between 8am and 8pm. This is both respectful and safe, as some people have guard dogs or may be very protective of their privacy. Elders in particular typically need more peace and quiet and may not want to be disturbed. If you open a gate you must close it. However, if you come to an open gate, leave it open.
 • Bedrooms are usually considered private spaces. Neighbors and friends are entertained in the kitchen, dining room or living room. Parents and children tend to have their own bedrooms, and often, American children each have their own bedrooms.

To su samo neki primeri privatnosti koje se mogu razlikovati u vašoj kulturi.

Those are just some examples of privacy that may be different in your culture.

Direktnost

Directness

Amerikanci su često vrlo direktna. To znači da često su ti rekli šta misle i oni će biti uporan oko toga šta žele. Profesiolnalno je generalno vide kao dobru stvar u Americi.

Americans are often very direct. This means they often tell you what they think and they will be assertive about what they want. Being assertive is generally seen as a good thing in America.

Evo nekih primera American-style neposrednosti:

Here are some examples of American-style directness:

 • U nekim kulturama, To je nepristojno da odbijete poziv – na primer, Ako te neko pita za ručak, ti možda pristao, Ali onda ne idem na ručak. U Americi, Skoro uvek je bolje reći, “ne, Ali hvala ti” ili, “Hvala ti, Ali ja imam drugu obavezu.” Ako kazemo da za pozivnicu, ali ne idem u taj događaj, osoba se ljuti.
 • U razgovoru, Ako neki Amerikanac ne slaže sa vaše mišljenje, Rekli su ti. To ne znači da oni ne vole, Samo da imaju različite ideje.
 • Ideja o “gubljenje obraza” nije isto u Americi. Prevođenje za “gubljenje obraza” moglo bi da bude “Osramotio,” koji je manje ozbiljno. Amerikanci možda bilo neprijatno, da oni su kritikovali ili napraviti gresku, na primer. Tako Amerikanci možda da istaknem greške ili da te kritikujem, Jednostavno je nameri kao ispravka ili korisne informacije.
 • U klasama, Amerikanci mogu izazvati njihove nastavnike’ ideje. U nekim kulturama, Nije pristojno da se ne slažu sa svojim profesorom.
 • Nikad je nije pristojno pitati za pomoć. Ako je prijatelj ili komšija te pita ako ti zatreba, zaista žele da pomognu. Slobodno reci, “Ako ti se ide u radnju i hodate po pomorandћe, Molim vas da me pokupi torbu, i ja cu ti platiti.” Ili, Ako ti treba zimsku odeжu, na primer, a vi niste sigurni gde da ih kupim, Sve je u redu da pitam, “Imate li neki predlog za gde mogu da kupim jeftino kapute i čizme za moju decu?” Većina Amerikanaca je rado pomogao, i ne treba mnogo vrlo postati dobri prijatelji i komšije.
 • In some cultures, it is rude to decline an invitation – for example, if someone asks you for lunch, you may say yes, but then not go to lunch. In America, it is almost always better to say, “No, but thank you” or, “Thank you, but I have another commitment.” If you say yes to an invitation but do not go to the event, the person might get upset.
 • In conversation, if an American disagrees with your opinion, they might tell you. This does not mean they do not like you, just that they may have a different idea.
 • The idea of “losing face” is not the same in America. The translation for “losing face” would be “embarrassed,” which is less serious. Americans may be embarrassed if they are criticized or make a mistake, for example. So Americans may point out mistakes or criticize you, simply intending it as a correction or useful information.
 • In classes, Americans may challenge their teachers’ ideas. In some cultures, it is impolite to disagree with your teacher.
 • It is never is rude to ask for help. If a friend or neighbor asks you if you need anything, they truly want to help. Feel free to say, “If you are going to the store and you walk by the oranges, please pick me up a bag, and I’ll pay you for them.” Or, if you need winter clothes for example, and you’re not sure where to buy them, it is OK to ask, “Do you have any suggestions for where I can buy inexpensive coats and boots for my children?” Most Americans love to help, and need very little encouragement to become good friends and neighbors.

Generalno, To je dobro zapamtiti da šta može pojaviti grub nije predviđeno tim putem. Amerikanci ne pokušavaju da budem grub – oni su samo direktna.

In general, it is good to remember that what may appear rude is not intended that way. Americans are not trying to be rude – they are just being direct.

Jednakost

Equality

Proglasi AMERIČKE deklaracije o nezavisnosti, “Svi ljudi su stvoreni jednaki.” U stvarnosti, Neki ljudi u Sjedinjenim Državama ne uvek tretiraju svi građani jednako, Ali mnogi Amerikanci vrlo oštro oko za ideja o jednakosti. Postoji mnogo primera u istoriji Amerike u kojem svi ljudi bili nije jednako tretirane kao što je ropstvo iz Afro-Amerikanac (Crni) građani. Međutim, Amerikanci vole da verujem da je ideja da svi ljudi treba da imaju jednake mogućnosti. Ova ideja je deo kako se zove na “Americki san.” Mnogi rani imigranti se preselila u Ameriku da prati američki san. Mislili su da ako si se trudio, Mozete se useliti u društvu.

The US Declaration of Independence declares, “All Men Are Created Equal.” In reality, some people in the United States do not always treat all citizens equally, but many Americans feel very strongly about the idea of equality. There are many examples in American history where all people were not treated equally such as slavery of African American (black) citizens. However, Americans like to believe the idea that all people should have equal opportunities. This idea is a part of what is called the “American Dream.” Many early immigrants moved to America to follow the American Dream. They believed that if you worked hard, you could move up in society.

Danas sve više ljudi shvatiti da se američki san nije istina. Mnogi ljudi koji rade vrlo naporno nemaju puno novca. Često ljudi koji dolaze iz privilegovanog pozadine se provesti za lakše useljava u svetu. I dalje, ideja o jednakosti je važan deo AMERIČKE kulture.

Today more and more people realize the American Dream is not true. Many people who work very hard do not have very much money. Often people who come from privileged backgrounds have an easier time moving up in the world. Still, the idea of equality is an important part of US culture.

Evo nekih primera jednakosti u američku kulturu:

Here are some examples of equality in American culture:

• U pravnim situacijama, svi Amerikanci treba da se tretiraju jednako, i svi Amerikanci imaju pravo na zastupanje od strane advokata.

• In legal situations, all Americans should be treated equally and all Americans have a right to representation by a lawyer.

• U učionici, Svi studenti tretirati jednako svoje nastavnike.. Nijedan student trebao biti favorit.

• In a classroom, all students should be treated equally by their teachers. No student should be favored.

• Muškarci i žene treba da se tretiraju jednako, i ljudi se ne smatraju bolje od žene. U stvarnosti, Mnoge žene i dalje nemaju isti status kao ljudi u američko društvo, posebno kada je u pitanju koliko para mogu da naprave.

• Men and women should be treated equally, and men are not viewed as better than women. In reality, many women still do not have the same status as men in American society, especially in terms of how much money they can make.

• U Americi, Ne postoji snažno ugrađeni društvene hijerarhije ili kaste sistem. Ponekad ljudi koji možda očekujete da vas tretiraju sa poštovanjem možda prema tebi kao sebi ravnog. Na primer, deca mogu da zovem za starije odrasle po imenu. Ako ti se ovo desi., Zapamti, oni su nepristojna, Ali oni imaju drugačije kulturne vrednosti.

• In America, there is not a strongly embedded social hierarchy or caste system. Sometimes people who you might expect to treat you with respect may treat you as an equal. For example, children may call an older adult by their first name. If this happens to you, try to remember they are not being rude, but they have a different cultural value.

• Ponekad Amerikanaca će vam kako volite da se rešiti kada su se predstavili. Ako nastavnik ili doktor uvodi sebe kao “Lucy” ili “Doktor Lucy”, To je koliko ti treba da joj se obrati. Ako ona samu sebe predstavlja kao Dr. Wilson, To je ona više voli da ga zovu.

• Sometimes Americans will tell you how they prefer to be addressed when they introduce themselves. If a teacher or a doctor introduces herself as “Lucy” or “Doctor Lucy”, that is how you should address her. If she introduces herself as Dr. Wilson, that is what she prefers to be called.

To je korisno znati da i dalje postoji nevidljiva hijerarhije među ljudima. Ovi imaju tendenciju da se na osnovu više pojedinačnih uspeh: na primer, neciji posao, bogatstvo, ili obrazovanje.

It is useful to know that there may still be invisible hierarchies among people. These tend to be based more on individual success: for example, someone’s job, wealth, or education.

Nepravilnosti

Informality

Američko društvo je često neformalno i opušteno.

American society is often informal and relaxed.

Evo nekih primera kako Sjedinjene Države su na neformalnom kulture:

Here are some examples of how the United States is an informal culture:

• Amerikanci možda haljina ležerno, kao što je nosila traperice ili kratke pantalone ni na poslu, škola, ili crkvu. Kada prvi put pokrenete posao, To je dobra ideja da više smokingu i zatim da odaberete vam odoru, na osnovu čega ljudi oko tebe nose.

• Americans may dress casually, such as wearing jeans or shorts even at work, school, or church. When you first start a job, it is a good idea to dress more formally and then to choose your attire based on what the people around you are wearing.

• Kada neko za pozdrav, Amerikanci imaju običaj da kažu, “Zdravo” ili, “Zdravo.” Koristite istu pozdravnu poruku bez obzira na koji razgovarate: Tvoj sin ili profesorici tvog sina. Njihov jezik nema formalnih i neformalnih oblika za pozdrav.

• When greeting someone, Americans tend to say, “Hi” or, “Hello.” You use the same greeting no matter who you are talking to: your son or your son’s teacher. The langauge does not have formal and informal forms of greeting.

• Amerikanci imaju tendenciju da se zovu po imenu. U nekim situacijama, Međutim, Bolje je biti više formalna i koristili prezimena, dok ne budete upitani da koristite ime – na primer, malo pomfrita ili u školi.

• Americans tend to call each other by their first names. In some situations, however, it is better to be more formal and to use last names until you are asked to use a first name – for example, in a business situation or at school.

Dok nas neformalan kulture mogu iznenaditi, To ne treba da bude grub. u stvari, Ako neko neformalno da vas pozdravlja i da te zove po imenu, To je verovatno znači da misle na tebe na prijateljski način.

While the informality of US culture may surprise you, it is not meant to be rude. In fact, if someone greets you informally and calls you by your first name, it probably means they think of you in a friendly way.

Konkurencija

Competition

Amerikanci mogu da budu konkurentni i često se trude da ostvare svoje ciljeve. Konkurencija često vodi Amerikance da bude veoma zauzet. Mnogi Amerikanci prikaz konkurencija je dobra stvar.

Americans can be competitive and often work hard to achieve their goals. Competition often leads Americans to be very busy. Many Americans view competition is a good thing.

Evo nekih primera američki vrednosti konkurencije:

Here are some examples of the American value of competition:

• Konkurencija u poslu dospeva u velikoj meri kapitalističkog ekonomiji. Amerika je poslovni model je da se takmiče za kupce i najbolja cena.

• Competition in business is due in large part to the capitalist economy. America’s business model is to compete for customers and for the best prices.

• Amerikanci će zakazati mnogim aktivnostima. Čak i mala deca učestvuje u mnogim aktivnostima izvan škole, kao što je sport, muzika lekcije, i volontiranje. Ponekad mogu da osetim kao da su Amerikanci “Kako je kod” sa malo vremena za opuštanje. Ali mnogi Amerikanci nisu prijatni kad dobiju na vremenu.

• Americans will schedule lots of activities. Even young children participate in lots of activities outside of school, such as sports, music lessons, and volunteering. Sometimes you may feel like Americans are “rushing around” with little time for relaxing. But many Americans they feel good when they get a lot done.

• Konkurencija može se videti u školi, na radnom mestu, i u sportu. Na primer, Učenici možda radili da bi postigli najbolje ocene. Ponekad je konkurencija uključuje grupe, kao što je fudbalski tim ili sekcija škole.

• Competition can be seen in school, in the workplace, and in sports. For example, students may work hard to achieve the best grades. Sometimes competition involves groups, such as a soccer team or a school study group.

• Amerikanci mogu takođe “se takmiče” sa sebe. Mnogi Amerikanci naporno raditi na stalno poboljšanje u onome što rade. Na primer, Možda žele brže trka od poslednjeg ili možda žele prodati više stavki u njihov posao, nego što su radili godinu dana ranije.

• Americans may also “compete” with themselves. Many Americans work hard to keep improving at what they do. For example, they may want to run a race faster than they did last time or they may want to sell more items at their job than they did the year before.

Ukupna, vrednost stavljen na konkurenciju može dovesti do osetiti neke kulture šok, Pogotovo ako si došao iz kulture koja je više Kolaborativno nego konkurentne.

Overall, the value placed on competition may cause you to feel some culture shock, especially if you came from a culture that is more collaborative than competitive.

Vremena i efikasnost

Time and efficiency

Amerikanci staviti veliku vrednost na njihov put.. Amerikanci osećati frustrirani ako misle da je neko ili nesto je gubio vreme. Neki Amerikanci pažljivo planirati svoj put, pomoću dnevnika kalendari za oboje živi njihove lične živote i njihov rad. Postoji izreka u Americi: vrijeme je novac. To znači da mnogi Amerikanci vole da koriste njihovo vreme “efikasno” – da bi najviše obavljeno u Najkraći vremenski period.

Americans place a lot of value on their time. Americans may feel frustrated if they think someone or something has wasted their time. Some Americans plan out their time carefully, using daily calendars for both their personal lives and their work lives. There is a saying in America: time is money. This means many Americans like to use their time “efficiently” – they want to get the most done in the shortest amount of time.

Ovo mogu biti različite od kako su nekada si. Prilikom pravljenja poslovni dogovor, Možda provodite vremena upoznati drugu osobu, Mozda dok piju čaj ili kafa. U Sjedinjenim Državama, Ovo često nije slučaj.

This may be different from what you are used to. When making a business deal, you may spend time getting to know the other person, maybe while drinking tea or coffee. In the United States, this is often not the case.

Ovde su neke situacije u kojima bi da budu svesni vremena:

Here are some situations in which you might want to be aware of time:

 • Sastanci, posebno za rad: Trebalo bi da pokušate da budete točni – Verovatno ni 5 minuta ranije.
 • Zakazane obaveze: Ako imate zakazano kod doktora ili neka druga zakazana obaveza, Treba da stigne na vreme. Ti i dalje morati čekati za imenovanje. Međutim, To je važno, ti si na put ili ćete možda morati da prerasporedite zakazane obaveze.
 • Aktivnosti sa prijateljima: Ako ste pozvani kod nekoga za večeru, Pokušajte da budete točni – Ti možeš biti 5 ili 10 minuta do kasno, Ali ako ste mnogo kasnije od toga, Verovatno treba da pozovem i neka znaju.
 • Stranke: Za malu zabavu, stignu u roku od 15 minute vremena s obzirom na. Za veliku zabavu sa puno ljudi, Ti možeš biti 30 da 40 minuta do kasno.
 • Meetings, especially for work: You should try to be on time – probably even 5 minutes early.
 • Appointments: If you have a doctor’s appointment or some other kind of appointment, you need to arrive on time. You may still have to wait for the appointment. However, it is important you are on time or you may have to reschedule the appointment.
 • Activities with friends: If you are invited to someone’s house for dinner, try to be on time – you can be 5 or 10 minutes late, but if you are much later than that, you should probably call and let them know.
 • Parties: For a small party, arrive within 15 minutes of the time given. For a large party with many people, you can be 30 to 40 minutes late.

To je dobro pravilo je kad god ti se Zakasniжu, Trebao bi nazvati i neka osoba imate sastanak je zna da kasnite. Ako ne možeš zvati, Treba da kažeš osoba si Izvinite sto kada stignete.

A good rule is that anytime you are going to be late, you should call and let the person you are meeting know you will be late. If you can’t call, you should tell the person you are sorry for being late when you arrive.

Ponekad, Oseжaжeљ se kao da neko vrlo brzo odlaze ili u žurbi da napusti. Ovo može biti zato što žele da budem “na vreme” za njihov sledeći sastanak. To ne znači da oni ne vole.

Sometimes, you may feel like someone is leaving very quickly or is in a hurry to leave. This may be because they want to be “on time” for their next appointment. It does not mean they do not like you.

Put biti i Shvatajući značaj vremena kulturnih razlika verovatno će biti potrebno da se prilagode jer je ako se kasno, Ti možeš da izgubiš, Nedostaje zakazanih obaveza, ili nekoga. Ako ti n eznam prilagođavajući američki osećaj za vreme, Možda želite da se sat ili telefon koji ima alarm da te podsetim na vreme, posebno za se na posao.

Being on time and being aware of time is a cultural difference you will probably need to adapt to because if you are late, you could lose your job, miss your appointments, or hurt someone’s feelings. If you have a hard time adjusting to the American sense of time, you may want to get a watch or phone that has an alarm to remind you of the time, especially for getting to work.

Radna etika

Work ethic

Amerikanci mogu biti fokusirani na svoj rad. Ponekad ljudi iz drugih kultura misle da Amerikanci “žive na posao” ili su “radoholiиari.” To znači da misle da se Amerikanci posla previše. Deo razloga Amerikanci su orijentisane na poslu je zato što je zauzet i aktivan je često vide kao dobru stvar. Ljudi imaju tendenciju i da snažno se identifikuju sa svojim poslovima. Na primer, Kada prvi put sretnem nekoga, jedno od prvih pitanja su vas može upitati je “šta radiš?” Oni misle, “Kakav posao radite?”

Americans can be very focused on their work. Sometimes people from other cultures think Americans “live-to-work” or are “workaholics.” This means they think Americans work too much. Part of the reason Americans are work-oriented is because being busy and active is often seen as a good thing. People also tend to identify strongly with their jobs. For example, when you first meet someone, one of the first questions they might ask you is “What do you do?” They mean, “What kind of work do you do?”

Muškarci ili žene koji rade kod kuće i brine o porodici često nazivaju “dom-mejkera” i zaslužuju poštovanje za ovo zanimanje, kao i svaki drugi. Prilikom popunjavanja aplikacije bilo koje vrste, Sve je u redu za pisanje “dom-maker” kao zanimanje za nekog ko nema plaжeni posao van kuće.

Men or women who work at home taking care of the family often call themselves “home-makers” and deserve respect for this occupation as much as any other. When filling out an application of any kind, it is OK to write “home-maker” as the occupation for someone who does not have a paying job outside the home.

Potrošnja

Consumerism

Kao novajlija u Sjedinjene Države, Ponekad mislite da Amerikanci izgleda materijalističkom – fokusirana na posedovanje i kupuje stvari. Razlog za to je da mnogi Amerikanci vrednost konkurenciju i rad. Jer Amerikanci vrednost konkurenciju, žele da “Nastavi” sa onima oko sebe. To znači, na primer, Ako tvoj komšija ima novi auto, Takođe bi novi auto. Ovo je zovu Amerikanci “Pracenju Dћonsi.”

As a newcomer to the United States, you may sometimes think Americans seem materialistic – focused on owning and buying things. Part of the reason for this is that many Americans value competition and work. Because Americans value competition, they want to “keep up” with those around them. This means, for example, if your neighbor got a new car, you might want a new car also. Americans call this “Keeping up with the Joneses.”

Mnogi Amerikanci vrednost radite i imate jak radnu etiku. Mnogi Amerikanci pregledaju materijalne stavke kao što su televizori ili cipele kao način da pokažu da su uspešni na poslu. Amerikanci misli o materijalne stavke kao nagrada za njihov trud i napore.

Many Americans value work and have a strong work ethic. Many Americans view material items such as TVs or shoes as a way to show they are successful at work. Americans may think of material items as rewards for their hard work and efforts.

Drugi Amerikanci može biti orijentisana na objekat zato mnogi Amerikanci vrednost novina i inovacija. Dakle, čak i ako imaju telefon koji radi, Možda žele novi telefon jer ima nove i uzbudljive funkcije. Ne morate da osetim mora da ima puno stvari da se poštuju. Trebalo bi da budete udobno žive jednostavno, ili kako god želite, Možda da štede više za hitne slučajeve, obrazovanje i penzije, nego provesti na objekte drugih impresionirati.

Another reason Americans may be object-oriented is because many Americans value newness and innovation. So even if they have a phone that works, they may want a new phone because it has new and exciting features. You do not have to feel you must have lots of possessions to be respected. You should feel comfortable living simply or any way you prefer, maybe saving more money for emergencies, education and retirement rather than spending on objects to impress others.

Sve gore navedene izjave su generalizacija američki vrednosti. Generalizacija nisu uvek istinite, Ali stvari koje su često ispunjeni. Cilj USAHello je da pruži generalizacija da vam bolje objasni zašto Amerikanac može biti postupa u te ne razumem. Seti se, Nijedno od ta bolje je nego u drugim putem – samo različite.

All of the above statements are generalizations of American values. Generalizations are not always true, but things that are often true. The goal of USAHello is to provide generalizations to help you better understand why an American may be acting in a way you do not understand. Remember, neither way is better than the other way – just different.

uči više

Learn more

Završi školu i zaraditi svoje GED®

Besplatna online GED® pripremni kurs

Završite svoje obrazovanje

 

 

Da li vam ova stranica pomoći? Smajli Da Mrљtenje lice ne
Hvala vam za vaše povratne informacije!