Kako da idem kod doktora

Takođe na engleskomNe zna engleski

Treba ti da biste saznali kako da idem kod doktora u Americi? Čitao o pronalaženju doktora, Dogovoreno i razgovarati sa svojim. Saznaj šta treba uraditi ako ti treba prevodilac.

Do you need to learn how to go to the doctor in America? Read about finding a doctor, making an appointment and talking to your doctor. Find out what to do if you need an interpreter.

Kako da idem kod doktora

How do I go to the doctor

Kako da pronađem doktora?

How do I find a doctor?

Većina zajednica imaju zdravstvenih centara ili klinika sa primarne nege dobavljači i ostale medicinske usluge. Pitajte prijatelje i komšije koji su preporučiti. Možete pitati naseljavanje kancelariji ili mentora da biste pronašli dobavljača za primarne nege – svaki dan doktoru.

Most communities have health centers or health clinics with primary care providers and other medical services. You can ask friends and neighbors who they recommend. You can ask your resettlement office or mentor to help you find a primary care provider – your everyday family doctor.

Možete da pronađete FindHello zbog zdravstvenih usluga u vašem gradu. Mnogi od ovih dobavljači nude usluge za izbeglice i drugim novim članicama, kao i za osobe bez osiguranja.

You can also look in FindHello for healthcare providers in your city. Many of these providers offer services for refugees and other newcomers and to people without insurance.

Šta ako imam hitan?

What if I have an emergency?

Ako imate opasne po život hitno, Idi urgentnom tvojoj lokalnoj bolnici ili poziv 911.

If you have a life-threatening emergency, you should go your local hospital’s emergency department or call 911.

Zbog zdravstvenih problema koje nisu hitne slučajeve, Ali i dalje treba ti doktor brzo, možete posetiti u urgentnom i skloniљte klinike. Ovo je često imam vece i vikend sata i pružaju negu bez zakazivanja.

For medical issues that are not emergencies, but you still need a doctor quickly, you can go to an urgent care and walk-in clinics. These often have evening and weekend hours and provide care without an appointment.

Za neke druge zdravstvene probleme., uobičajene bolesti, ili da biste dobili pregled ili vakcinacija, Napravite je zakazano kod doktora primarne nege.

For any other healthcare problems, common illnesses, or to get a check-up or vaccinations, you should make an appointment with a primary care doctor.

Kako da zakazano kod doktora?

How do I make an appointment to go to the doctor?

Morate zakazati kod doktora. Imaš ugovoreno sa pozivom u ordinaciju. Ako si nervozan zbog tvoj engleski, Pitaj prijatelja ili rođaka da ti pomognem da pozovemo ili da idem kod doktora sa tobom. I pitaj u kancelariju da dovedem prevodioca na telefon će vam pomoći da komunicirate sa njima. Potražite u tekstu kako se pripremiti za poziv.

You will need to make an appointment to see the doctor. You can make an appointment by calling the doctor’s office. If you are nervous about your English, ask a friend or relative to help you to make the call or to go to the doctor with you. You can also ask the office to get a translator on the phone to help you to communicate with them. See below for how to prepare for the call.

Pre pozivanje, pronaći tvoju karticu za zdravstveno osiguranje

Before calling, find your health insurance card

Ordinacije će tražiti informacije o vama. Vaše informacije za zdravstveno osiguranje (Ako imate osiguranje) na tvoju karticu za zdravstveno osiguranje.

The doctor’s office will ask for information about you. Your health insurance information (if you have insurance) is on your health insurance card.

Uzorak medicinski karton.

Sample medical card

 • ID člana # (Ovo je obično dugi niz brojeva i slova na prednjoj strani kartice)
 • Ime tvog plana osiguranja
 • Datum upisa za osiguranje plan
 • Member ID # (This is usually a long string of numbers and letters on the front of the card)
 • Name of your insurance plan
 • Date of enrollment for your insurance plan

(Ako nemate ove informacije nisu dostupne, Prvo nazovite osiguranja i oni će moći da vam informacije preko telefona tako da si zapisao.)

(If you don’t have this information available, you can call your insurance company first and they will be able to tell you the information over the phone so that you can write it down.)

Ako nemate zdravstveno osiguranje još, Saznajte kako da se zdravstveno osiguranje u USA.

If you do not have health insurance yet, find out how to get health insurance in the USA.

Kad te zovem

When you call

Kada neko odgovori na telefon, Neka znaju da je potrebno da pronađete doktora i želite da zakažete sastanak. Morat ćete objasniti čemu služi. Ako ti treba da otkriju prevodioca, Sada je pravi trenutak pitati za pomoć.

When someone answers the phone, let them know that you need to find a doctor and you want to schedule an appointment. You will need to explain what it is for. If you need them to find an interpreter, now is a good time to ask for help.

Osoba u doktorovoj ordinaciji će pitati pitanja za tebe i tvoje zdravstveno osiguranje. One će vam nude u zakazano vreme. Ako je to pravi trenutak za tebe, Kažite da i tvoj sastanak će biti planiran. Ako vreme ponude nije dobro za tebe, Reci im odmah., i oni će izgledati za neki drugi put, to je bolje za tebe.

The person at the doctor’s office will ask questions about you and your health insurance. They will offer you an appointment time. If that is a good time for you, you can say yes and your appointment will be scheduled. If the time they offer is not good for you, tell them right away, and they will look for another time that is better for you.

Zapišite vreme, Datum, i adresu zakazane obaveze.

Write down the time, date, and address of the appointment.

Jednom kad ste napravili svoj sastanak, Pokušajte da ostane

Once you have made your appointment, try to keep it

Mnogi lekari imaju striktna otkazivanje politika, Gde se pacijenti moraju da plate za zakazane obaveze, ako oni ne dolaze ili ako su otkazati u poslednjem trenutku. Takođe, Ako pacijent nedostaje previše sastanaka bez otkazujem, taj pacijent možda nije dobrodošao u toj kancelariji.

Many doctors have strict cancellation policies, where patients have to pay for appointments if they do not come or if they cancel at the last minute. Also, if a patient misses too many appointments without calling to cancel, that patient may not be welcome at that office.

Otkazao sastanak

Canceling your appointment

Da nazovem dva dana ranije, ako te ne mogu zakazati. Ni jedan dan ispred nas ili istog dana je bolje nego ne zove na svim. Ako pozovete najmanje jedan dan ranije tvoje imenovanje, Kloni se jedan za odlaganje.

Try to call two days before if you cannot make an appointment. Even one day ahead or the same day is better than not calling at all. If you call at least one day before your appointment, you will avoid a cancellation fee.

Na vreme za sastanak

Be on time for your appointment

Kad odete kod doktora, se pojaviti na vreme ili rano za sastanak. Obično, Morate popuniti neke formulare pre tebe u ured. Ako ste zbunjeni o tome šta treba napisati u ovih obrazaca, Pitaj prijatelja, relativna, ili na recepciji kancelariju da ti pomognem.

When you go to the doctor, show up on time or early for your appointment. Usually, you will have to fill out some forms before you to the office. If you are confused about what to write in these forms, you can ask a friend, relative, or the office receptionist to help you.

Seti se, Ako ste veoma kasno za sastanak, moguće je da je tvoje vreme će biti data i ti neće biti dozvoljeno da vidim doktora. Probaj da ne bude kasno!

Remember, if you are very late for your appointment, it is possible that your time will be given away and you will not be allowed to see the doctor. Try not to be late!

Šta da donese na zakazani pregled

What to bring to your appointment

 • Donesite vašu polisu osiguranja i još neki izvor plaćanja koje su vam potrebne
 • Donesite listu neke lekove koji uzimate
 • Donesite listu li poznate alergije
 • Zapišite bilo kakvih pitanja, imate za doktora i dovedi ih sa sobom
 • Papir i olovku u slučaju da želite zapisati napomene
 • Bring your insurance card and any other source of payment that you need
 • Bring a list of any medication that you take
 • Bring a list of any known allergies
 • Write down any questions you have for the doctor and bring them with you
 • Paper and pen in case you want to write down notes

Kako to ja razgovaram sa doktorom?

How do I talk to the doctor?

Evo nekoliko saveta za kako da komuniciraju kad odete kod doktora,

Here are some tips for how to communicate when you go to the doctor,

Beleške

Take notes

Zapišite sva pitanja koja imate da donese s tobom kada vidite vaš zdravstveni dobavljač. Tokom tvoje imenovanje, možete praviti beleške na ono što ste naučili. Možda želite da donese članova porodice ili prijatelja sa sobom da uzme zapise. Tako možete da usmerite svoju pažnju na postavlja pitanja morati i sluša šta vašeg dobavljača ima reći.

Write down any questions you have to bring with you when you see your healthcare provider. During your appointment, you can take notes on what you learn. You may wish to bring a family member or friend with you to take notes. That way you can focus your attention on asking the questions you have and listening to what your provider has to say.

Postavljam pitanja

Ask questions

Ne sramim se da pitam za nešto da se ponovi. Takođe možete da pitam doktora pisati rezime sastanak i bilo kakvu informaciju o recepte potrebno preduzeti. Onda pitaj prijatelja da prevodi informacije da bi razumio. Ako imate još pitanja, Zovite sestru kod doktora ’ kancelarija nakon tvoje imenovanje.

Don’t be embarrassed to ask for something to be repeated. You can also ask the doctor to write a summary of your appointment and any information about prescriptions you need to take. You can then ask a friend to translate the information to make sure you understand. If you still have questions, you can call the nurse at the doctor’s office after your appointment.

uči više

Learn more

Vaš dobavljač možda dijagnozu, a to je identifikacija određene bolesti utiče na vas. Uverite se da razumete zašto su napravili dijagnozu i zamolio ih da preporuči resurse da vam pomoći da naučite više o bolesti. Pitaj ih potražiti prevedene informacije za dijagnozu.

Your provider may make a diagnosis, which is the identification of the specific illness affecting you. Make sure you understand why they’ve made the diagnosis and ask them to recommend resources to help you learn more about the illness. Ask them to look up translated information about the diagnosis.

Biti iskren

Be truthful

Da postavim dijagnozu, vaš dobavljač će pitanja o tvojoj istoriji trenutnu i prethodne zdravlje. Važno je da odgovorite na ova pitanja iskreno i tačno je. Informaciju koju će vam pomoći da direktno za brigu koju primate..

To make a diagnosis, your provider will ask you questions about your current and past health history. It’s important that you answer these questions honestly and accurately. The information you provide will help direct the care you receive.

Uverite se da razumete

Make sure you understand

Kao tvoje imenovanje krajeve uverite se da razumete narednih koraka. Vaš dobavljač raći da nema potrebe da se vrate do redovnog dogovorena ili su možda ćete želeti da te vidim pre ili ti se o specijalistu za tretman.

As your appointment ends make sure you understand the next steps. Your provider may say you don’t need to return until your next regularly scheduled appointment or they may want to see you sooner or have you referred to a specialist for treatment.

Imajte u vidu da ste važnu kariku u sopstveni zdravstveni plan.. Ako si zbunjena u vezi ono što sledi, Pitam za plan da se objasni ponovo. I pitaj ih zapisati plan i datum za neke buduće sastanke. Proverite da li imate broj telefona za vaš zdravstveni dobavljač, tako da ih možete kontaktirati ako pitanja nastaju kad se vratiš kući.

Remember that you are an important link in your own healthcare plan. If you are confused about what comes next, ask for the plan to be explained again. You can also ask them to write down the plan and the date for any future appointments. Make sure you have a phone number for your healthcare provider so you can contact them if any questions arise once you return home.

Pitati za pomoć kada je to potrebno

Ask for help when you need it

Isto kao i u medicinskoj ambulanti, Ako odete kod doktora za negu u bolnici, Moras da shvatis plan za tvoju brigu. Bolnica ima veliku osoblje sa mnogo ljudi koji obavljaju dužnosti u različitim ulogama, Ali postoji doktor ili drugih dobavljača koji vam je dodeljen. Ova osoba je najviše odgovoran za tvoju brigu i morate znati ko su. Biće ti dodeljen medicinska sestra i. Sestre su divne resurse i slobodno ih pitati sva pitanja koja imate.

Just like in a medical office, if you go to the doctor for care in a hospital, you need to understand the plan for your care. Hospitals have a large staff with many people serving in different roles, but there will be a doctor or other provider assigned to you. This person is ultimately responsible for your care and you need to know who they are. You will be assigned a nurse too. Nurses are wonderful resources and you should feel free to ask them any questions you have.

Stvari morate da zapamtite

Important things to remember

1. Biranje dobavljača za primarne nege. Ovo će biti tvoj glavni doktor i prva osoba koji obično ideš prvi kad se razbolite.

1. Choose a primary care provider. This will be your main doctor and the first person you usually go to first if you get sick.

2. Ako imate kod novog lekara, Uverite se da su oni u osiguranju mreži tako da tvoje osiguranje će platiti za posetu. Ovo će vam pomoći da izbegnete dobivši veliki Bil u mail da vas iznenadi.

2. If you have see a new doctor, make sure they are in your insurance network so that your insurance will pay for the visit. This will help you to avoid receiving a large bill in the mail that you didn’t expect.

3. Donesite vašu polisu osiguranja sa tobom da svaki pregled kod doktora, ili posjetite u apoteku.

3. Bring your insurance card with you to every medical appointment or visit to the pharmacy.

4. Ako uzmete lekove, Uvek nosi listu sa imenima za lekove koji uzimate.

4. If you take medications, always bring a list with the names of the medications that you take.

Pristup jeziku

Language access

Imate pravo da se moći lako komunicirati sa tvojim doktorom. Ako vi ili neko iz familije ima teškoće u doktorovoj ordinaciji zbog jezika, Mogu uvek tražiš prevodioca. Većina doktorske ordinacije i bolnice će moći doći prevodioca lično ili preko telefona koji vam mogu pomoći.

You have the right to be able to communicate easily with your doctor. If you or a family member is having difficulty at the doctor’s office due to language, you can always ask for an interpreter. Most doctor’s offices and hospitals will be able to get an interpreter in person or on the phone who can assist you.

uči više

Learn more

Pronašli pomoć blizu tebe

Koristite FindHello da biste pretražili usluge i resurse u vašem gradu.

Početak pretraživanja
Da li vam ova stranica pomoći? Smajli Da Mrљtenje lice ne
Hvala vam za vaše povratne informacije!