LGBT informacije za izbeglice, azilanti i imigranti

Takođe na engleskomNe zna engleski

LGBT označava lezbejke, gej, biseksualci i transrodne. U svakoj zemlji i društvu, Mnogi ljudi pripadaju jednoj od ovih zajednica. U USA, LGBT ljudi imaju ista prava i slobode kao i svi drugi, uključujući pravo da se venčaju sa partnerima istog seksa.

LGBT stands for lesbian, gay, bisexual and transgender. In every country and society, many people belong to one of these communities. In the USA, LGBT people have the same rights and freedoms as everyone else, including the right to marry partners of the same sex.

LGBT

LGBT

Ko je LGBT?

Who is LGBT?

Ljudi koji identifikuje kao deo sa lezbejkom, gej, biseksualna, ili transrodne (LGBT) zajednica poreklo različito. LGBT uključuje ljude svih rasa, etnička pripadnost, veku, status, i nacionalnosti. Ima oko 11 miliona ljudi LGBT u USA. Radi se o 5% stanovništva.

People who identify as part of the lesbian, gay, bisexual, or transgender (LGBT) community come from different backgrounds. LGBT includes people of all races, ethnicity, ages, status, and nationalities. There are around 11 million LGBT people in the USA. This is about 5% of the population.

Ljudi koji imaju istopolne partnere i ljude koji su savremeniju kartoteku polova se može opisati kao LGBT. LGBT takođe uključuje ljude koji nisu sigurni u svoj Pol ili seksualnost. Neki ljudi menjaju reči koje koriste da se opišu tokom svog života.

People who have same-sex partners and people who are transitioning between genders can be described as LGBT. LGBT also includes people who are not sure about their gender or sexuality. Some people change the words they use to describe themselves during their lifetime.

Jednaka prava za brak

Equal rights to marriage

U 2015, Vrhovni sud (koji je najviši sud u zemlji) objavio da su brakovi između dvoje ljudi istog pola pravni. U većini USA, ljubavnim odnosima između dvoje ljudi istog pola smatra se da su jednako kao i za one između muškarca i žena. U nekim državama, ljudi ne prihvataju sve LGBT osobe. Kada putujete, Saznajte više uobičajena mišljenja su da bi ostala sigurnom.

In 2015, the US Supreme Court (which is the highest court in the country) declared that marriages between two people of the same sex are legal. In most of the USA, romantic relationships between two people of the same sex are viewed as equal to those between a man and a woman. In some states, people are not all accepting of LGBT people. When you travel, learn what common opinions are so you can stay safe.

lezbijka, gej, biseksualnih i transrodnih definicije

Lesbian, gay, bisexual and transgender definitions

Ovo je objašnjenje svakog slova u LGBT-u:

Here is an explanation of each letter in LGBT:

 • L: lezbijka
  Zena koja dozivljava romantične ljubavi ili seksualne atrakcija zbog druge žene kao romantično partnera
 • G: gej
  Najčešće se koristi za opisivanje čovek koji iskusi romantične ljubavi ili seksualne atrakcija za drugoga. Ovaj pojam se ponekad koristi da bi se upućivala na muškarce i žene koje su doživile romantičnu ljubav ili seksualnu privlačnost za isti-seks, ili kao partner u istom polu.
 • B: biseksualna
  Jedan covek koji im se suprotstavio, ko iskustava romantično i/ili seksualnu privlačnost prema mužjaci i ženke.
 • T: Transrodne ili transeksualne
  Neko ko ne identifikuje sa Polom tela su rodjeni u. Mogu biti i neke fazi tranzicije fizički da odgovara njihove rodne. Ovaj pojam razlikuje se od ostalih jer se to ne odnosi na koji je privukao osoba. Neko ko je transrodne takođe može biti lezbijka, na primer.
 • L: lesbian
  A woman who experiences romantic love or sexual attraction for another woman as a romantic partner
 • G: gay
  Most often used to describe a man who experiences romantic love or sexual attraction for another man. This term sometimes is used to refer to both males and females who experience romantic love or sexual attraction for a same-sex or same-gender partner.
 • B: bisexual
  A man or woman who experiences romantic and/or sexual attraction toward both males and females.
 • T: transgender or transexual
  Somebody who does not identify with the sex of the body they were born into. They may be in some stage of physical transition to fit their gender. This term is different than all the others because it does not refer to who a person is attracted to. Someone who is transgender can also be lesbian, for example.

Ponekad, Mogu li da vidim taj termin LGBT više inicijalima, dodao je. Primer je LGBTIAA. Ovo je kakva druga slova srednja.

Sometimes, you may see the term LGBT with more initials added. An example is LGBTIAA. This is what the other letters mean.

 • Q: Peder/ispitivanje
  Ovaj termin je korišćen kao uvredu u prošlosti. Sada, se koristi od strane mnogih razgovarati o sebi. Queer se koristi od strane gej, biseksualna, genderqueer, i Transrodne osobe. To znači različite stvari različitim ljudima.. Ukupna, To znači da se vaš Pol i seksualnost razlikuju od većine ljudi. Ili da možda još uvek znaš kako se osećaš.
 • Ja: Interseksualne
  Ovo je termin za osobu koja je rođena sa delovima koji pripadaju oba pola. Ovo može da znači da je njihov reproduktivni delovi pomeљani. Neki možda muški, dok su druga žena. To takođe može značiti da njihovi geni pripadaju oba pola.
 • A: Aseksualna
  Neko ko ne iskusi seksualna privlačnost. Aseksualna ljudi mogu da izlazim i biti u vezama, Ali oni nemaju seks. Ovo takođe može da znači “u savezu”. Ovo je osoba koja nije LGBT, ali podržava prava građana koji su.
 • A: Saveznik
  Eli je neko ko identifikuje kao heteroseksualni (takođe poznat kao ravan) Ali podržava i LGBTQIAA zajednicu
 • Q: Queer/Questioning
  This term was used as an insult in the past. Now, is it used by many to talk about themselves. Queer is used by gay, bisexual, genderqueer, and transgender people. It means different things to different people. Overall, it means that your gender and sexuality are different than most people’s. Or that you might still be figuring out how you feel.
 • I: Intersex
  This is a term for a person who was born with parts that belong to both sexes. This might mean that their reproductive parts are mixed. Some may be male, while others are female. It could also mean that their genes belong to both sexes.
 • A: Asexual
  Someone who does not experience sexual attraction. Asexual people can date and be in relationships, but they do not have sex. This can also mean “allied”. This is a person who is not LGBT but supports the rights of people who are.
 • A: Ally
  An Ally is someone who identifies as heterosexual (also known as straight) but supports the LGBTQIAA community

Postoje zakoni koji sprečavaju diskriminaciju LGBT osoba. Diskriminacija je bolan jezik ili ponašanje. Svaka država ima svoje zakone i važno je naučiti zakone u vašem gradu ili gradu.

There are laws that prevent discrimination against LGBT people. Discrimination is hurtful language or behavior. Each state has its own laws and it is important to learn the laws in your city or town.

LGBT zajednica

LGBT community

Postoji mnogo mesta za LGBT osobe gde možete naći podršku i praviti prijatelje. Svaki grad ima različite grupe, centri, stranke, a čak i LGBT preduzeća. LGBT centri Imate resurse i organizujete trans-grupe i događaje.

There are many spaces for LGBT people where you can find support and make friends. Each city has different groups, centers, parties, and even LGBT businesses. LGBT centers have resources and organize trans groups and events.

Svakog juna, LGBT zajednica proslavlja svoje uspehe i istoriju.

Every June, the LGBT community celebrates their achievements and history.

Za transrodne ljude

For transgender people

Da biste pronašli trans grupe u vašem području, možete da koristite Facebook ili Google. Mnoge grupe su na Facebook-u. Traženje grupa na mreži, koristite reči “Trans” ili “pederrazmena” Zajedno sa imenom vašeg grada ili u obližnjem širem gradu.

To find trans groups in your area, you can use Facebook or Google. Many groups are on Facebook. To look for groups online, use the words “trans” or “queer exchange” together with the name of your city or a nearby larger city.

Transrodne osobe imaju različita iskustva od lezbejke, gej, i biseksualci ljudi. Možete da saznate više o transrodne osobama preko ovih stranica.

Transgender people have some different experiences than lesbian, gay, and bisexual people. You can learn more about transgender people through these pages.

Transrodne (takođe poznat pod nazivom Trans) zajednica ima posebne uslove koje koriste da pričaju o sebi i njihovim iskustvima.

The transgender (also known as trans) community has special terms they use to talk about themselves and their experiences.

Transrodne osobe imaju specifična prava pri dobijanju zdravstvenih. Nakon promene svog roda, obično žele da dobiju novu identifikaciju. To može uključivati licence upravljačkih programa i potvrde o rođenju.

Transgender people have specific rights when getting healthcare. After changing their gender, they usually want to get new identification. This can include drivers licenses and birth certificates.

Zemljoposednici, poslodavci i saradnici ne dozvoljavaju da diskriminišu trans-ljude.

Landlords, employers and coworkers are legally not allowed to discriminate against trans people.

Polova prebačaja je bilo koji medicinski postupak koji pomaže Transrodne osobe odgovaraju njihovim fizičkom seksu njihove polu.

Gender reassignment is any medical procedure that helps transgender people match their physical sex to their gender.

Za mlade ljude

For young people

LGBT mladi ljudi mogu Posjetite TrevorSpace. Ovo je ne vodi Trevor projekta, organizacija za LGBT omladinu. TrevorSpace je nadgledan lokacija za mlade ljude da se poveže sa LGBT osobama u svojoj zajednici.

LGBT young people can visit TrevorSpace. This is run by the Trevor Project, an organization for LGBT youth. TrevorSpace is a monitored site for young people to connect with LGBT people in their community.

Resursi za LGBT osobe i njihove prijatelje i porodicu

Resources for LGBT people and their friends and family

uči više

Learn more

Pronašli pomoć blizu tebe

Koristite FindHello da biste pretražili usluge i resurse u vašem gradu.

Početak pretraživanja
Da li vam ova stranica pomoći? Smajli Da Mrљtenje lice ne
Hvala vam za vaše povratne informacije!