Šta je na GED® testu?

Takođe na engleskomNe zna engleski

Šta je na GED® testu? Najbolji način da se pripreme za tvoj test je da znate kako je na GED® testu. Evo informacija koje morate znati o šta je na GED® testu.

What is on the GED® test? The best way to prepare for your test is to know what is on the GED® test. Here is the information you need to know about what is on the GED® test.

Šta je na GED testu

What is on the GED test

Šta da očekujem?

What should I expect?

Šta je na GED® testu? Ovo je šta možete očekivati:

What is on the GED® test? This is what you can expect:

 • Vi ćete ići centar za testiranje na test GED®.
 • Ne mogu da radio test GED® na mreži.
 • Će radio test na računalu.
 • Uzmite test na engleskom ili španski.
 • Test je 4 delovi, jedan za svaku oblasti sa sadržajem (tema).
 • You will go to a testing center to take the GED® test.
 • You cannot take the GED® test online.
 • You will take the test on a computer.
 • You can take the test in English or Spanish.
 • The test has 4 parts, one for each content area (subject).

Trebat će mi između ceo test 7 i 8 sati, Ali te mogu odvesti do 4 segmenata na različitim dana u periodu od 2 godine. Ovo je dobro za zauzet radnika i roditelja. To znači da možete da odaberete da studira za svaki deo testa za do 8 meseci, jedan deo za drugim. Ili da se delove već znaš, i onda da koristite svoje vreme za proučavanje za teže segmente.

The whole test takes between 7 and 8 hours, but you can take the 4 parts on different days over a 2-year period. This is good for busy workers and parents. It means you can choose to study for each part of the test for up to 8 months, one part after the other. Or you can take the parts you already know, and then use your time to study for the harder parts.

Kako da znam da li sam spremna da radim test?

How do I know if I am ready to take the test?

Uzmi nam Besplatna online trening testovi da vidim da li si spreman.

You can take our free online practice tests to see if you are ready.

Koja su pitanja poput?

What are the questions like?

Šta je na GED® testu? The Ged® test ima različite vrste pitanja. Da bi prošao test, Morate dati na ispravne odgovore na većinu pitanja.

What is on the GED® test? The GED® test has different types of questions. To pass the test, you have to give the correct answer most of the questions.

Pitanja s ponuđenim odgovorima

Multiple-choice questions

Većina pitanja na testu će biti pitanja s ponuđenim odgovorima. Pitanje s ponuđenim odgovorima vam daje mogućnost da izaberete odgovore. Pitanje moze nesto za tekst, ili je zbog slika ili mapa. Bilo bi dijagram, uključujući i grafikona, Tabela, ili grafik. Ispod teksta ili slika će biti pitanje, a zatim listu odgovora, Ovako. Odaberete onaj pravi klikom na dugme krug.

Most of the questions on your test will be multiple-choice questions. A multiple-choice question gives you a choice of answers. The question might be about text, or it could be about a picture or map. It might be a diagram, including a chart, table, or graph. Below the text or image will be a question and then a list of answers, like this. You choose the right one by clicking a circle.

primer više pitanje izbora

example multiple choice question

Dobra stvar u vezi s ponuđenim odgovorima pitanja je da odgovor je uvek tu pred tobom. Samo treba da otkrijemo koji je. Da biste to učinili, Potrebno je da pažljivo pogledajte informacije koje ste dali.. Veoma pažljivo pročitajte pitanje, previše. To bi moglo da navede te malo – na primer, Moglo bi pisati, Koji odgovor nije istina?

The good thing about multiple-choice questions is that the answer is always there in front of you. You just have to figure out which one it is. To do this, you need to look carefully at the information you are given. Read the question very carefully, too. It might trick you a little bit – for example, it could say, Which answer is not true?

Druge vrste pitanja

Other types of questions

The Ged® test ima nekoliko drugih formata za pitanje. Oni su:

The GED® test has a few other question formats. They are:

 • Prevuci i otpusti
 • Padajuće
 • Popunjavanje-u prazno
 • Hot spot
 • Drag-and-drop
 • Drop-down
 • Fill-in-the-blank
 • Hot spot

Probaj ih!

Try them out!

Isprobaj sve Ovi tipovi pitanje GED® videćete na testu. Moći ćete da dovršite sve tipove pitanje ako hoćete ispred vremena!

Try out all these GED® question types you will see on the test. You will be able to complete all of the question types if you practice ahead of time!

Pisanje pitanja

Writing questions

The Ged® test uključuje i “prošireni odgovor” pitanje u jezik umetnosti (čitanja i pisanja) sekcija. Morate napisati esej o temi na raspolaganju. To će biti kratki esej o 4 da 7 pasuse (pasus znači više od jedne rečenice).

The GED® test includes an “extended response” question in the language arts (reading and writing) section. You will have to write an essay about a topic you are given. It will be a short essay of 4 to 7 paragraphs (a paragraph means more than one sentence).

Testere želim da vidim da li mogu da razumem informacije, razvije neku ideju ili mišljenje, Daj primera, i jasno pisati o tvojim mislima. Oni takođe žele da možete pisati engleski ispravno i na kompjuteru da predstavi svoje pisanje.

The testers want to see that you can understand information, develop an idea or opinion, give examples, and write clearly about your thoughts. They also want to see that you can write English correctly and use the computer to present your writing.

Koje su subjekti?

What are the subjects?

Postoje 4 oblasti sadržaja (subjekti) na GED® testu: socijalne studije, Nauka, matematika (Matematika za kratko), i jezik umetnosti (čitanja i pisanja).

There are 4 content areas (subjects) on the GED® test: social studies, science, mathematics (math for short), and language arts (reading and writing).

Šta je na GED® testu: Jezika umjetnosti (čitanja i pisanja)

What is on the GED® test: Language arts (reading and writing)

The Ged® jezik umetnosti (čitanja i pisanja) test je mera koliko dobro razumete da ono što si pročitao, Ako možete da napišete ispravno, i koliko dobro mogu da objasnim svoje ideje.

The GED® language arts (reading and writing) test measures how well you understand what you read, if you can write correctly, and how well you can explain your ideas.

The Ged® jezik umetnosti test je 150 minuta duga, uključujući pauzu od 10 minuta. Ima tri sekcije:

The GED® language arts test is 150 minutes long, including a 10-minute break. It has three sections:

 • Čitanje – 60 minuta
 • Pisanje (jezik) – 35 minuta
 • Pisanje (esej) – 45 minuta
 • Reading – 60 minutes
 • Writing (language) – 35 minutes
 • Writing (essay) – 45 minutes

Čitanje deo testa će testirati tvoju sposobnost da razume i odgovoriti na pitanja iz deo teksta. Tekstovi možda potiče iz govor, pismo, članak u novinama, ili pasus iz knjige. Pisanje (jezik) deo testa će te pitanja o ispravan način pisanja. To je test tvoje poznavanje gramatike. Prve dve sekcije koristite više izbora, i drugi tipovi jednostavno pitanje. U trećem delu zahteva da napisati esej.

The reading part of the test will test your ability to understand and answer questions from a piece of text. The texts might be from a speech, a letter, a newspaper article, or a passage from a book. The writing (language) part of the test will ask you questions about correct ways of writing. It will test your understanding of grammar. The first two sections use multiple choice, and other simple question types. The third section requires you to write an essay.

Ne morate znati neke činjenice da se testiram jezika umjetnosti. Morate pokazati da vi razumete da mi odgovori na pitanja šta čitate, i da možete da napišete ispravne engleski. Možete saznati Saznajte više o umetnosti test jezika.

You don’t need to know any facts to pass the language arts test. You need to show that you understand what you are reading by answering questions, and that you can write correct English. You can learn more about the language arts test.

Šta je na GED® testu: Socijalne studije

What is on the GED® test: Social studies

The Ged® socijalne studije test meri tvoje poznavanje istorije, ekonomija i geografija Sjedinjenih Država, i neka sveta i izdaje..

The GED® social studies test measures your understanding of the history, economics and geography of the United States, and of some world issues too.

Testere su u potrazi za nekim osnovnim znanjima iz Sjedinjenih Država i Svetska ekonomija i geografija. Test se Meri tvoju sposobnost da razume i tumači informacije više nego Meri svoje znanje o činjenicama.

The testers are looking for some basic knowledge of the United States and the world economy and geography. The test measures your ability to understand and interpret information more than it measures your knowledge of facts.

The Ged® socijalne studije test traje 70 minuta. Koristi nekoliko vrsta drugo pitanje, uključujući više izbora, prevuci i otpusti, Hot spot, i popunjavanje-u prazno. Pitanja su o Civic i vlade (50%), Istorija Sjedinjenih Država (20%), ekonomija (15%), i geografija i svet (15%). Možete saznati više informacija o testu socijalne studije.

The GED® social studies test lasts 70 minutes. It uses several different question types, including multiple choice, drag-and-drop, hot spot, and fill-in-the-blank. The questions are about civics and government (50%), United States history (20%), economics (15%), and geography and the world (15%). You can learn more about the social studies test.

Šta je na GED® testu: Matematika

What is on the GED® test: Math

Test iz matematike the Ged® će merimo razumijevanje nekoliko vrsta matematike. Među njima su rešavanje problema sa algebrom, proceduralne vještine, analiza podataka, broj razum i umne pokrete.

The GED® math test will measure your understanding of several kinds of mathematics. These include solving algebra problems, procedural skills, data analysis, number sense and reasoning skills.

Umne pokrete znači tvoja sposobnost da razume informacije ispred vas i odgovoriti na pitanja o tome. Većina test će se koristiti samo osnovne matematičke sposobnosti i sposobnost za rasuđivanje. Naprednije teme će biti pokriveni u samo nekoliko pitanja iz ceo test.

Reasoning skills means your ability to understand the information in front of you and answer questions about it. Most of the test will use just basic math skills and reasoning skills. The more advanced topics will be covered in just a few questions out of the whole test.

Test iz matematike the Ged® je 115 minuta dugo, a ima dva dela:

The GED® math test is 115 minutes long and has two parts:

 • Deo 1 (prvih 5 – 7 test pitanja) – Kalkulator nije dozvoljeno
 • Deo 2 (preostalo test pitanja – o 40) – Kalkulator je dozvoljeno.
 • Part 1 (first 5–7 test questions) – a calculator is not allowed
 • Part 2 (remaining test questions – about 40) – a calculator is allowed

Studenti moraju da podnesu svoje odgovore na prva pitanja (Kalkulator nije dozvoljeno) pre nego što pređete ostatak testa. Možete saznati Saznajte više o testu iz matematike.

Students must submit their answers to the first questions (calculator not allowed) before moving on to the rest of the test. You can learn more about the math test.

Video o tome kako se koristi na ekranu GED® testiranje kalkulator

Watch a video about how to use the on-screen GED® test calculator

Šta je na GED® testu: Nauka

What is on the GED® test: Science

The Ged® nauka test meri tvoje razumevanje neke osnovne naučne ideje. Tvoj test će se fokusirati na određene oblasti nauke: naučnih, prirodnih nauka, zemlje i svemirskih naukai. To je takođe testira tvoje poznavanje kako naučnici razvijaju ideje (znanstvenu metodu).

The GED® science test measures your understanding of some basic scientific ideas. Your test will focus on certain areas of science: life science, physical science, and earth and space science. It also tests your knowledge of how scientists develop ideas (the scientific method).

The Ged® nauka test traje 90 minuta. To je 34 da 45 pitanja pomoću nekoliko tipova drugo pitanje, uključujući više izbora, prevuci i otpusti, Hot spot, i popunjavanje-u prazno. Mnoga pitanja će vas pitati da čitanje jednostavan naučni tekst i odgovori na pitanja. Takođe možete očekivati vidim mnogo od tabela i grafikona, kao i da odgovori na pitanja o njima. Ako želite da možda koristite kalkulator za neka od pitanja. Možete saznati više informacija o nauci test.

The GED® science test lasts 90 minutes. It has 34 to 45 questions using several different question types, including multiple choice, drag-and-drop, hot spot, and fill-in-the-blank. Many questions will ask you to read a simple scientific text and answer questions. You can also expect to see a lot of tables and charts and to answer questions about them. You may use a calculator for some of the questions if you want to. You can learn more about the science test.

Imam pitanja o tome kako se radio test GED® u mojoj državi.

I have questions about how to take the GED® test in my state.

možeš Saznajte kako da na test GED® u tvom stanju.

Šta da radim dalje?

What should I do next?

Mi smo tu da pomognemo uspeo!

We are here to help you succeed!

uči više

Learn more

Završi školu i zaraditi svoje GED®

Besplatna online GED® pripremni kurs

Završite svoje obrazovanje
Da li vam ova stranica pomoći? Smajli Da Mrљtenje lice ne
Hvala vam za vaše povratne informacije!