Etiopija: Razumevanje svoje studente iz Etiopije i njihove kulturnih pozadina

Takođe na engleskomNe zna engleski

Mnogi edukatori nastave za učenike raznovrsne prijavim da one ne primaju dovoljno informacija kulturnih pozadina na njihov studenti. Ako se predavali ste izbeglica studenata, Važno je da budete svesni Dosljaci’ Pozadina. Informacije u nastavku ima za cilj da pruži pregled ključ ističe, Tako da se razviju kulturno dražesna predavanjem strategije koje se nalaze u melodiju sa svojim studentima’ Jedinstveni učenje stilova.

Many educators teaching diverse students report that they do not receive enough cultural background information on their students. If you are teaching refugee students, it is important to be aware of newcomers’ backgrounds. The information below is meant to provide an overview of key highlights, so you develop culturally responsive teaching strategies that are in tune with your students’ unique learning styles.

Photo by UNHRC
Photo by UNHRC
Photo by UNHRC
Photo by UNHRC

Etiopski mapa

Ethiopian Map

Jezik

Language

Amharski i engleski

Amharic and English

Nastava u učionici

Teaching in the Classroom

Etiopija je jedna od najviše nepismena populacija na svetu (Gotovo 60%). Osnovno obrazovanje (ocene 1 da 8) je besplatna i u teoriji obaveznog. Srednje obrazovanje je ocene 9-11. Mnogi sa niskim primanjima studenata se bore da se prilagode kulturu u javnim školama, dizajnirana za porodice srednje klase. Kao rezultat toga, Mnogi studenti napuštaju školu.

Ethiopia has one of the highest illiterate populations in the world (over 60%). Primary education (grades 1 to 8) is free and in theory compulsory. Secondary education is grades 9-11. Many low-income students struggle to adapt to the culture in public schools designed for middle-class families. As a result, many students drop out of school.

Momci imaju više obrazovnih mogućnosti od devojke. Tamo je rasprostranjena stereotip da cure su manje kompetentni od momaka, i da je obrazovanje devojčica je jadni investicija. Diskriminacija i fizičko zlostavljanje su neki od izazova devojke lice kada oni pohađaju školu. Mnogi iz Etiopije deca nemaju izloženost mogućnosti rada i rukovodstvo grupe u organizacione postavke.

Boys have more educational opportunities than girls. There is a widespread stereotype that girls are less competent than boys, and that girls’ education is a poor investment. Discrimination and physical abuse are some of the challenges girls face when they attend school. Many Ethiopian children lack exposure to group work and leadership opportunities in organizational settings.

Posni periode (Vidi dole, u okviru kulture) može biti fizički i emocionalno izazovno iskustvo za studente.

Fasting periods (see below, under culture) may be a physically and emotionally challenging experience for students.

Porodica/školu angažman

Family/School Engagement

Mnoge porodice Etiopske Migrirajte pobegli od siromaštva ali im je nedovoljno zaposleni ili nezaposleni nakon dolaska u USA.. Mnogi završe u servis za malu platu (parkirališta, benzinske pumpe, Prodavnica, Restorani, i sl.). Mnoge izbeglice ne znam kako da disk ili nedostatak pristup auto, Tako da transport do školske priredbe će biti izazov za roditelje koji bi želeli da hoću.

Many Ethiopian families migrate to escape poverty but find themselves underemployed or unemployed after coming to the US. Many end up working in low wage service (parking lots, gas stations, convenience stores, restaurants, etc.). Many refugees do not know how to drive or lack access to a car, so transportation to school events will be a challenge for parents who would like to be involved.

Generalno, ljudi pozdravljaju sa više poljubaca u oba obraza. Stariji ljudi su tretirani i posmatrana sa visoko poštovanje.

Generally, people greet each other with multiple kisses on both cheeks. The elderly are treated and regarded with high respect.

To je dobro da Imajte na umu da je Etiopija ima tradiciju etničke podele. Pored toga, Etiopija ima četiri glavne socijalne klase i kaste sa visokih loze na vrhu, praćen loze nižeg ranga. Kasta članstvo je dodeljen po rođenju.

It is good to be aware that Ethiopia has a history of ethnic division. Furthermore, Ethiopia has four major social classes and castes with high-ranking lineages at the top, followed by low-ranking lineages. Caste membership is assigned by birth.

Fudbal je aktivnost koja mnoge Etiopljani koji učestvuju u da pojača svoj smisao pripadnosti. Pridruživanje socijalnu i ekonomsku podršku grupe zove Ekub Takođe možete da poboljšate izbeglica osećaj pripadnosti.

Soccer is an activity that many Ethiopians participate in to bolster their sense of belonging. Joining social and economic support groups called Ekub can also enhance refugees’ sense of belonging.

Polova, Kultura, i porodica

Gender, Culture, and Family

Mnogi Etiopljani i dalje veruje da su žene podređene ljudi. Žene su obično manje obrazovani i imaju manje ekonomske slobode. Najstariji mužjak je šef aparat za domaćinstvo i odluka. Obično postoje tri ili četiri generacije u jednom domaćinstvu. Ljudi se bave fizičkog rada ispred kuće i žene su zadužena za domaćinstvo rada. Deca su odgovorni za staranje o njihovim roditeljima. Devojke imaju više odgovornosti od momaka.

Many Ethiopians still believe that women are subordinate to men. Women are usually less educated and have less economic freedom. The oldest male is the head of the household and decision maker. There are usually three to four generations in one household. Men engage in physical labor outside the house and women are in charge of household labor. Children are responsible for caring for their parents. Girls have more responsibilities than boys.

Zbog razlike u polovima, Korekcija za američku kulturu je često teško za etiopske emigrant porodice. Ponekad bracni parovi iskuse napetost zbog socijalnog, politički, i ekonomske slobode je odobrila žene u Americi.. U nekim slučajevima, Ova napetost je dovela do nasilja u porodici ili razvod mnogim domaćinstvima Etiopske izbeglica u Americi..

Because of the difference in gender roles, adjustment to American culture is often difficult for Ethiopian immigrant families. Sometimes married couples experience tension because of the social, political, and economic freedom granted to women in the US. In some cases, this tension has led to domestic violence or divorce for many Ethiopian refugee households in the US.

Etiopljani mora uvek da peru ruke pre jela od kad je sva hrana se jede rukama iz deljene jelo/paleta. Tradicionalno, gosti inicira da jede. Dok je jeo, Vreme je da se povuci znati, ljubavi, samo iz svemira direktno ispred vas. To je pristojno da se upustite u razgovor dok jedu, otkad je kompletan pazio da hrana se smatra kao crv.

Ethiopians must always wash their hands before eating since all food is eaten with the hands from a shared dish/tray. Traditionally, guests initiate eating. While eating, it is proper to pull injera only from the space directly in front of you. It is polite to engage in conversation while eating since paying complete attention to the food is perceived as ill-mannered.

Tokom perioda Kristijan posta za vreme (varira od strane korisnika ili crkve), bez životinjske proizvode se mogu jesti i bez hrane i vode može da bude utrošen od ponoci do 3:00PM. Ovo je standardni način posta tokom sedmice, i u subotu i nedelju bez životinjske proizvode mogu biti utrošeni., Mada, bez vremenskog ograničenja na postu.

During Christian fasting periods (varies by individual or church), no animal products can be eaten and no food or drink can be consumed from midnight until 3:00PM. This is the standard way of fasting during the week, and on Saturday and Sunday no animal products may be consumed, although there is no time restriction on the fast.

Dodatni resursi

Additional Resources

BRYCS RESURSI

BRYCS RESOURCES

SVETA FACTBOOK

WORLD FACTBOOK

IZBEGLICA PROVERE

REFUGEE BACKGROUNDERS

IRC IZBEGLICA NASTAVNIK PAKET

IRC REFUGEE TEACHER PACKET

ETIOPSKI AMERIKANCI

ETHIOPIAN AMERICANS

ZDRAVLJE

HEALTH

Dele svoje ideje

Share Your Ideas

Ako imate komentare ili dodatne informacije ili ideje da podelim na nastave za učenike iz Etiopije, Molim vas email: Info@usahello.org.

If you have comments or additional information or ideas to share on teaching Ethiopian students, please email: info@usahello.org.

Uzmi kursa za edukatori

Take our Course for Educators

Ako želite dodatnu obuku o tome kako da obrazujemo učenike izbeglica i imigrant, Molim vas da razmotrite u kursa, Edukacija izbeglica i emigrant studenata: Onlajn kurs za nastavnike.

If you would like more training on how to educate refugee and immigrant students, please consider enrolling in our course, Educating Refugee and Immigrant Students: An Online Course for Teachers.

Odštampaj ove informacije kao PDF

Print this Information as a PDF

Možete preuzeti i odštampati ovo Etiopski privremenu profila kao PDF i ostane kao resurs u svoju učionicu.

You can download and print this Ethiopian learner profile as a PDF and keep it as a resource in your classroom.

Da li vam ova stranica pomoći? Smajli Da Mrљtenje lice ne
Hvala vam za vaše povratne informacije!