Chương trình nhân đạo 

Hoa Kỳ có các chương trình nhân đạo và bảo vệ để giúp đỡ mọi người không phải công dân và đang cần trợ giúp. Các chương trình này cho phép mọi người sống ở Mỹ lâu dài hoặc tạm thời. Họ giúp đỡ những người đang đối phó với thảm họa, áp bức và những tình huống khẩn cấp ở quê hương của mình. Chương trình này bao gồm tái định cư cho người tỵ nạn, trú ẩn, đặc xá và các chương trình khác.