Người tỵ nạn và Người xin tỵ nạn

Một vài người đến Hoa Kỳ với tư cách là người tỵ nạn và người xin tỵ nạn. Cách nộp hồ sơ xin tỵ nạn tại Hoa Kỳ. Thu thập thông tin về đoàn tụ gia đình. Tìm hiểu việc trở thành người tỵ nạn tại Hoa Kỳ và tìm kiếm sự trợ giúp. Hiểu các lợi ích và chương trình dành cho người Afghanistan đi sơ tán.