Người tị nạn và tị nạn chính trị

Bạn là người xin tị nạn ở Hoa Kỳ hoặc sắp đến Hoa Kỳ? Bạn là người tị nạn hoặc mong muốn đến Hoa Kỳ với tư cách người tị nạn? Tìm hiểu về việc xin tị nạn. Đọc về quá trình tị nạn. Tìm nguồn lực cho những người bị giam giữ tại biên giới Hoa Kỳ.